Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

«Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»,995.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΡΑΔΟΒΥΖΙ ΑΡΤΑΣ......Μπράβο Δήμαρχε....μας απέδειξες ότι δεν είσαι τοπικιστής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προς: ΔΗΜΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Άνω Καλεντίνη Άρτας
ΤΚ 47 044
Κοιν: Π.Δ
ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»,
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Ειδικός Γραμματέας
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά.
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6015/29-11-07 που αφορά την
έγκριση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως
ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν
τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007, απόφασης της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Π.Α.Α.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-ΝΘΛ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 2/6
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την
εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως έχει
τροποποιηθεί με την αριθμ. 11246/ 30-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 14/15-01-2010) και με την αριθμ.
2049/20-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 1183/9-6-2011) και ισχύει.
7. Την αριθμ. 399570/10.11.2001 (ΦΕΚ 1363/01 τΒ) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας», όπως
συμπληρώθηκε με τις 229920/20.2.2002 (ΦΕΚ 233/02 τΒ) και 222822/6.5.2003 (ΦΕΚ 592/03
τΒ) όμοιες και όπως έχει μετονομαστεί σε Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών με το Ν. 3614/2007.
8. Την υπ αριθμ. 339621/7-12-09 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10-12-09 όπως αυτό διορθώθηκε με το
ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/11-12-09) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Διβάρης Ευάγγελος
του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα
προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Την υπ` αριθμ. 271726/6-9-2010 (ΦΕΚ 1400/2010 τ.Β`) τροποποίηση της υπ` αριθμ.
280682/4-5-2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής
Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να
υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
10. Την αριθμ. Πρωτ. 135073/03-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/315/25-02-2011) με την οποία
τροποποιήθηκε η αριθμ. Πρωτ. 324005/9-9-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/12-9-2008) με θέμα
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-ΝΘΛ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 3/6
11. Τα συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», που αφορούν την έγκριση των
κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του
Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν.
12. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 51131/7-4-2009 «Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής
των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013».
13. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των Δήμων/
Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Χώρας.
15. Το Νόμο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 4 (Αύξηση
Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και το άρθρο 7 (Έναρξη ισχύος).
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 7800/20-7-2011 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής - Ανταγωνιστικότητα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 – 2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα για τα Μέτρα 313, 321, 322, 323.
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 11424/11.11.11 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου
προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 για την
ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
18. Το με αριθμ. πρωτ. 2587/28.02.2012 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα με
θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων πρότασης που υπέβαλε ο Δήμος
Γεωργίου Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης δημοσίων έργων στον Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013».
19. Το με αριθμ. πρωτ. 4502/28.03.2012 έγγραφο του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη για την
αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο του θέματος.
20. Το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύμφωνα με το
οποίο η πράξη αξιολογήθηκε θετικά.
Αποφασίζει
την ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών» στον
Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ).
ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-ΝΘΛ
Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 4/6

Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Η πράξη αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας
Μηλιανών. Η έκταση των παρεμβάσεων που καλύπτει έξι
στρέμματα περίπου αφορά: δημιουργία χώρου στάθμευσης,
μνημείου, παιδικής χαράς, θεάτρου, γηπέδου, τοιχείων,
χώρου πρασίνου, πλακοστρώσεις, υπογειοποίηση καλωδίων
κ.λπ

Δημόσια Δαπάνη
Δαπάνες 808.943,09 (1) 808.943,09 (1)
Φ.Π.Α. 23% 186.056,91 (2) 0,00 (2)
ΣΥΝΟΛΟ
995.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
995.000,00

1 σχόλιο:

 1. κυριε δημαρχε,τη στιγμη,που η χωρα μας βρισκετε σε εκτακτη αναγκη κατω
  απο της απειλες του μνημονιου,εσεις προκαλειτε το κοινο αισθημα,και
  κανατε μελετη 977,000 ευρω για κατασκευη πλατειας,στα μηλιανα.τη
  στιγμη που υπαρχει πλατεια,και στο μεσοπυργο,δεν εχουμε πλατεια,ελεος
  κυριε δημαρχε...!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...