Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Με 22 θέματα συνεδριάζει το Δημ.Συμβούλιο.(Δήμου Γ.Καραισκάκη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Άνω Καλεντίνη 07 Μαϊου 2012
Αριθ. Πρωτ: 5803
ΠΡΟΣ: Τον Δηµοτικό Σύµβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούµε όπως την 14η του µήνα Μαϊου του έτους 2012, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δηµοτικό κατάστηµα της έδρας του δήµου, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ: 1 ο. «Συµµετοχή του Δήµου µας στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη «A.R.T.A»- (Business start-up)
Activities Revitalizihg The Area» µε αντικείµενο την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης
µε τίτλο «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατι-
κών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα' Αρτας»
« 2. «Τροποποίηση της µε αριθ. 90/2012 απόφασης του Δ.Σ. µε την οποία είχε κατανεµηθεί πίστωση 29.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Υδρευση Δήµου Γ. Καραϊσκάκη»
« 3°. «Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της καθώς και εξουσιοδότηση του Δηµάρχου για υπογραφή του Συµφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισµού Μηλιανών»
« 4°. «Αναµόρφωση προϋπ/σµού για εξασφάλιση πίστωσης 2.000,00 € για «Πρόστιµα στη Δ.ο.Υ.»
« 5°. «Εξέταση αιτήσεων: α) Λάϊου Κυριάκου για παραχώρηση χρήσης επιπλέον δηµοτικού βοσκοτόπου στην 'ΓΚ, Ελάτης, β) Κοσσυβάκη Βασιλικής και γ) Κοσσυβάκη Γεώργιου - Ανδρέα για παραχώρηση χρήσης επιπλέον δηµοτικού βοσκοτόπου στην Τ.Κ Μεγαλόχα- ρης»
« 6°. «Αποδοχή και οριστική παραλαβή µελέτης του έργου «Διάνοιξη δρόµου προς Φροξυλιά Πηγών»
« 7. «Εκφραση γνώµης για την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο «Διάνοιξη δασικού
δρόµου Λακούλες - Καπετανόβρυση - Κρανιά Συνιδιόκτητου Δάσους Πηγών στην Τ.Κ
Πηγών της ΔΕ Τετραφυλίας»
« 8. «Έγκριση Πρωτ. Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Δ. Βελεντζικού (γ' φάση)»
« 9° «Τροποποίηση εργασιών της µελέτης του έργου «Οδοποιϊα Δ.Ε. Ηρακλείας» «
1 0. «Έγκριση 1 ου Α νακ/κού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς Δ.Δ. Βελεντζικού»
« 11 ο. «Εξέταση αιτήµατος ύδρευσης κ. Καρακώστα Χρήστου του Λάµπρου»
« 12. «Αποδοχή, εγγραφή στον προϋπ/σµό και επιµέρους κατανοµή πίστωσης 69.696,27 € που χορηγήθηκαν στο Δήµο µας από το Υπ.ΕΣ για «Λειτουργικέ; δαπάνες άρθ. 27 του Ν. 3756/2009»
« l3• «Καθορισµός εργασιών των έργων: α) «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τετραφυλίας», β) «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ηρακλείαξ» και γ) «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γ. Καρϊσκάκη»
« 14°. «Έγκριση απολογισµού Σχολική; Επιτροπής Δηµοτικού Σχολείου και Γυµνασίου Αστροχωρίου από 01/0112011 µέχρι 24/05/2011»
  15. «Έγκριση απολογισµού παλαιών σχολικών επιτροπών Α/θµιας Εκπ/σης από 01/0112011 µέχρι 24/05/2011»
  16°. «Έγκριση απολογισµού παλαιών σχολικών επιτροπών Β/θµιας Εκπ/σης από 01101/2011 µέχρι 24/05/2011»
  17°. «Έγκριση απολογισµού Ειναίας Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης από 25/05/2011 µέχρι 31/12/2011»
  18°. «Έγκριση απολογισµού Ειναίας Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπ/σης από 25/05/2011 µέχρι 31/12/2011»
  19  «Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου»

  20. «Αποδοχή και παραλαβή περιβαλλοντικής µελέτης του έργου «Ολοκλήρωση δρόµου Μηλιανά - Μεσόπυργος»
  21. «Εξέταση αίτησης κατοίκων οικ. Διασέλλου (Μπλακοβίτσας) για αναγνώριση οικισµού ως προϋφισταµένου του έτους 1923»
  22. «Εγκριση απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης για τροποποίηση προϋπ/σµού»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...