Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Τὸ γεφύρι τῆς Πλάκας…

Γέφυρα Πλάκας, πότισμα προβάτων. Φωτ. Κατσούλης Σοφοκλῆς
Γέφυρα Πλάκας, πότισμα προβάτων. Φωτ. Κατσούλης Σοφοκλῆς
«Καλλίτερα νὰ εἶχαν πέσει τὰ σπίτια μας παρὰ τὸ γεφύρι»…. Μ’ αὐτὴ τὴν φράση οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν τῶν Τζουμέρκων μεταφέρουν τὸν πόνο καὶ τὴν πίκρα καθῶς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 1ης τοῦ Φλεβάρη 2015, χάθηκε ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὰ θολὰ νερὰ τοῦ Ἀράχθου!

Τὸ ἱστορικό γεφύρι τῆς Πλάκας ἔπαψε νὰ ὑπάρχῃ. Μπορεῖ νὰ ἄντεξε στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ὅμως δὲν ἄντεξε τὴν μεγάλη καταιγίδα ποὺ χτύπησε τὴν περιοχὴ.

Δὲν εἶναι ὄμως, τὸ πρῶτο γεφύρι στὴ θέση αὐτὴ, ποὺ παρέσυρε ὁ Ἄραχθος, μὲ τὰ ὀρμητικὰ νερά του.
Τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1863, στὸν συνοικισμὸ τῶν Ραφταναίων Πλάκας, ἀρχιμάστορες καὶ μαστόροι, κάτοικοι ὅλων τῶν γύρω χωριῶν γλένταγαν γιὰ τὸ ξαναχτίσιμο τοῦ γεφυριοῦ, ποὺ τοὺς συνέδεε μὲ τὴν ἀπέναντι ὄχθη καὶ εἶχε πέσει τὸ 1860, ὅταν οἱ ἄγνωστες βουλὲς τοῦ Ἀράχθου ἔριξαν τὸ γιοφύρι κεῖνο τὸ μεσημέρι τοῦ καλοκαιριοῦ καὶ σκόρπισαν ἀπογοήτευση.

Τὸ 1863 ὁ Δημ. Ἀρβανιτογιάννης ἀπὸ τὰ Πράμαντα προσέφερε 30.000 γρόσια γιὰ τὴν κατασκευὴ νέου γεφυριοῦ καὶ ἐπιχειρήθηκε νὰ κατασκευαστῇ ἕνα νέο γεφύρι, ἀλλὰ στὰ ἐγκαίνια σωριάστηκε κάτω, μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν παρευρισκομένων ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη βρίσκονταν στὸ πανηγυρικὸ τραπέζι.
«Τότε ἐν κοινῇ συμφωνία τῶν ἐνδιαφερομένων Τζουμερκιώτικων χωρίων, ἀπεφασίσθη ἡ ἀνακατασκευὴ τῆς γέφυρας. Ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἔδει νὰ εὐρεθῇ καὶ ὁ ἰκανὸς ἐμπειροτέχνης, ὁ πρωτομάστορας, ὅστις θεμελιώνων αὐτὴν ἐπὶ στερεοῦ ἐδάφους θὰ κατασκεύαζε ταύτην, κατ’ ἀνάγκην ἐπιμηκεστέραν τῆς παλαιᾶς, ἀλλὰ καὶ μονότοξον, καθ’ ὅτι αἱ κατάλληλοι διὰ τὴν θεμελίωσιν θέσεις δὲν ἐπέτρεπον τὴν ἀνέγερσιν διτόξου.

Ὅθεν ἐκ τῶν προσκληθέντων καὶ ἀναδεχθέντων τὴν ἀνάληψιν τοῦ ἔργου ἐμπειροτεχνῶν (ἐκ Πραμάντων, Ραφταναίων, Σκλάπου καὶ Κονίτσης) προετιμήθη ὁ Κονιτσιώτης Μάστρο-Γεώργης καὶ τοῦτο, ἐπειδή, εἰς τὸ ζήτημα τοῦ σχεδίου καὶ τῆς ἀναλογίας τῶν δοθησομένων διαστάσεων ἐπῆλθε διαφωνία μεταξὺ τῶν πρωτομαστόρων, τὸ δὲ δικαίωμα ὑποδείξεως τοῦ προτιμητέου, ἐδόθη εἰς τὸν ἐκ Κοτορτσίου – Κατσανοχωρίων εὐεργέτην Ἰωάννην Λούλην, ὅστις καὶ ἐχορήγησεν βοήθημα 9.000 γροσίων.
Ληφθείσης τότε τῆς ἀποφάσεως κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1863 ἡ μεγάλη γέφυρα κατασκευάσθη. Οἱ στηρίζοντες αὐτοὶ τύποι καὶ τὰ ἰκριώματα ἀφηρέθησαν.

Πρὸς στιγμὴν δὲ οἱ συγκεντρωθέντες ἐνδιαφερόμενοι χωρικοὶ τὴν ἐκαμάρωσαν -τὴν ἐχάρηκαν- κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον. Ἀλλ’ ὅμως καθ’ ἦν ὥραν ἐπὶ τῇ περατώσει τοῦ ἔργου ἐκκωφαντικὸς κρότος, σεῖσας τὰ πέριξ, ἐπεσφράγισεν τὴν καταστροφήν. Ἡ νέα γέφυρα εἶχε καταρρεύσει, εἶχε μεταβληθεῖ εἰς σωρὸν λίθον. Τὸ γεῦμα διελύθη. Ἡ έκπληξις μετετράπει εἰς ἀπογοήτευσιν. Ἀπελπισία ἀφάνταστος κατέλαβε τοὺς πάντας, καταισχύνη δὲ καὶ ταπείνωσις τοὺς μαστόρους, διὰ τὸ ρεζιλίκι. Ἐν ἀμηχανίᾳ καὶ πρὸ τοῦ ἀδιεξόδου εὐρεθέντες οἱ Τζουμερκιώται, καὶ ἀμεσώτερον ἐνδιαφερόμενοι, ἀποφάσισαν τὴν ἐπὶ νέων βάθρων ἀνέγερσιν τῆς γέφυρας καὶ συμφώνως πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ πρότερου παραγκωνισθέντος Μάστρο- Κώστα ὑποδειχθὲν σχέδιον.» (Ἀριστείδης Σχισμένος © Δῆμος Ἰωαννιτῶν)

φωτογραφία Vangelis Doutsios
φωτογραφία Vangelis Doutsios
Τελικὰ, ὁ «Μάστρο-Κώστας», ὁ Κώστας Μπέκας δῆλα δῆ, ἕνας σπουδαῖος Τζουμερκιώτης μάστορας ἀπὸ τὰ Πράμαντα, ὁ ὁποῖος εἶχε συνδέσει τὸ ὄνομά του μὲ τὸ χτίσιμο καὶ ἄλλων γεφυριῶν τῆς περιοχῆς στὸ Σαραντάπορο καὶ στὴν Καλεντίνη, δούλεψε σκληρὰ προσπαθῶντας γιὰ τρίτη φορὰ νὰ χτίσῃ τὸ γιοφύρι, ἔως ὄτου τρεῖς μῆνες μετά, τὸ Σεπτέμβρη τοῦ 1866 ὁλοκλήρωσε τὸ μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι ὅλων τῶν Βαλκανίων, μήκους 40 μ. καὶ ἀνώτατο ὕψος 20 μ..

Γιὰ την κατασκευή του χρειάστηκαν τρία χρόνια, 180.000 γρόσια, ἀνάμεσα αὐτῶν καὶ μία χορηγία ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιο Λύτρα καὶ χρησιμοποιήθηκαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀσπράδι ἀπὸ 20.000 αὐγά. Μὲ δύο καμάρες στὰ πλάγιά του, τὸ γεφύρι δὲν εἶναι μόνο ξακουστὸ γιὰ τὴν ὀμορφιά του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ θαυμαστὴ ἀρχιτεκτονική του. Πολλὰ γεφύρια τῆς περιοχῆς ἔπεσαν μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ τοῦ δυνατοῦ ποταμοῦ. Ὁ Ἄραχθος εἶναι ὕπουλο ποτάμι· τρώει τὶς βάσεις καὶ παρασέρνει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του. Ἔτσι καὶ τὸ γεφύρι τῆς Πλάκας ποὺ στηριζόταν στὰ ἴδια του τὰ θεμέλια, στὶς δικές του βάσεις, ἔχασε τὴ μάχη ἀπὸ τὴν ὁρμὴ τοῦ Ἀράχθου.

Τὸ γεφύρι τῆς Πλάκας... 1
Τὸ γεφύρι τῆς Πλάκας ἀποτέλεσε ἕνα μνημεῖο τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλλάδος.

Στὶς 27 καὶ 28 Ἰουλίου τοῦ 1821, οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπαναστάσεως μὲ ἐπικεφαλής τὸ Μάρκο Μπότσαρη κατατρόπωσαν τὸν Ἀλῆ Τοπὰλ Πασᾶ. Οἱ νικηφόρες μάχες στὸ Κομπότι τῆς Ἄρτας (3 Ἰουλίου 1821) καὶ στὴν Πλάκα, ἔδωσαν στὸν Μπότσαρη τὸν τίτλο τοῦ ἀρχιστράτηγου τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. Τὸ 1878 μὲ ἀρχηγὸ τὸν Κ. Κοττίκα, οἱ Ἕλληνες ἀνάγκασαν τὴν τουρκικὴ φρουρὰ στὸ γεφύρι νὰ ἀποσυρθῇ.

Ἀπὸ τὸ 1881 ἔως τὸ 1913 τὸ γεφύρι διετέλεσε σύνορο ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ κράτους. Δίπλα στὸ γεφύρι, ὑπῆρχε φυλάκιο τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, χάνι καὶ τελωνείο. Ἐκεῖ στὶς 29 τοῦ Φλεβάρη 1944, ὑπογράφεται ἡ περίφημη συνθήκη ἀνακωχῆς, ἡ συμφωνία τῆς Πλάκας-Μυρόφυλλου, ἀνάμεσα στὶς ἀντιπροσωπεῖες τοῦ ΕΔΕΣ καὶ τοῦ ΕΑΜ, τοῦ Ζέρβα καὶ τοῦ Βελουχιώτη.

Τὸ γεφύρι μετὰ τὸ βομβαρδισμὸ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Φωτ. e-oikodomos.blogspot.gr
Τὸ γεφύρι μετὰ τὸ βομβαρδισμὸ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Φωτ. e-oikodomos.blogspot.gr
Τὸ γεφύρι ἄντεξε ἀπὸ τοὺς γερμανικοὺς βομβαρδισμούς καὶ στεκόταν ἐκεῖ σὲ μία στροφὴ τοῦ κεντρικοῦ δυτικοῦ δρόμου, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ Ροδαυγή, Πλαταννούσα καὶ ὁδεύει πρὸς Ἄγναντα καὶ Πράμαντα. Ὅμως αὐτὸ τὸ πειστήριο καὶ ἀποδεικτικὸ τῆς δημιουργικότητας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πείσματος χάθηκε.
Μόνο τὰ βάθρα στὶς ὄχθες, ἔμειναν... Φωτ. www.epiruspost.gr
Μόνο τὰ βάθρα στὶς ὄχθες, ἔμειναν… Φωτ. http://www.epiruspost.gr
Ἕνα ζωντανὸ κομμάτι ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, χάθηκε, τὴν 1η τοῦ Φλεβάρη, τοῦ 2015…

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ξεκινούν οι προσλήψεις στους ΟΤΑ για το 2015 – Η διαδικασία και οι προθεσμίες (εγκύκλιος)Τη διαδικασία των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου, για το έτος 2015 περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο υπουργός Νίκος Βούτσης. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής αιτημάτων από τους ΟΤΑ:
-Για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.
-Το σύνολο των αιτημάτων θα πρέπει να έχουν σταλεί στο ΥΠΕΣ μέσω ΑΣΕΠ (συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) έως τις 30-4-2015.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


http://www.aftodioikisi.gr/

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

1.122.470,13 € για την ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για καστανια αρτας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ


Τμήμα: Εκτελ. Δασ/κών Έργων
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός
Ταχ. Κώδικας: 47100 TELEFAX: (26810) 26360
Πληροφορίες: Δ. Χελάς
Τηλέφωνο: (26810) 27254 Αριθμ. Πρωτ.: 8010 / 297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δ/νση Δασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίου Δάσους Καστανιάς, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187073 και Κωδ. Έργου/MIS: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 082/8 του ΥΠΑΑΤ, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ύψους 1.122.470,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανόμενη δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας), που αναλύεται σε
 Άθροισμα δαπανών εργασιών: 634.766,64 €, Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%: 114.258,00 €, Απρόβλεπτα 15%: 112.353,70 €, Αναθεώρηση: 43.068,92 €, ΦΠΑ 23%: 208.022,87 €, καθώς και την δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας ύψους 10.000 €.
Το έργο κατηγορία έργα οδοποιίας, αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: Χωματουργικά, Τεχνικά Έργα και Οδοστρωσία.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 05-03-2015. Η διακήρυξη του εν λόγω έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β, βάσει της υπ’ αριθμ. 487/2013 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 2897 Β), της Εγκυκλίου 33/2013 ΓΓΔΕ του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ1-ΠΚΛ), της υπ’ αριθμ. 114790/1584/17-12-2014 Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ) και της Οδηγίας 6/2014 (Απόφαση 338/2014) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ). Η παραλαβή της Διακήρυξης και των συμβατικών τευχών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 της Διακήρυξης τύπου Β. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι ( 20 ) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681027254, FAX επικοινωνίας 2681026360, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κος Δημήτριος Χελάς και κος Θεόδωρος Κολοβός. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας (Περιφερειακή οδός, 2ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες α.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη τάξεων Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. α.2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 59, Ν. 4278/2014), εξειδικευμένες επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ. 146/88. α.3. Εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Δ΄ τάξη (αρθ.16 και 17 του Π.Δ. 437/81). β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( Π.Δ. 146/88 αρθρ. 7 παρ.3 ), στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και ενενήντα πέντε λεπτά (18.088,95 € ), κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) και το άρθρο 24 του ΚΔΕ, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), απευθυνόμενη προς την Δ/νση Δασών Άρτας και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 11-10-2015.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 - 2013 ΄΄Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄΄, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) σε ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής 95% και Εθνικής συμμετοχής 5%. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Μ 125Β, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187073 και Κωδ. Έργου/MIS: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 082/8 του ΥΠΑΑΤ.
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους (δέκα) 10 % σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του άρθρ. 51 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα και στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κο Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Άρτας.
Άρτα 10 – 02 – 2015
Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ. Η.-Δ.Μ.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Εμμανουήλ Γοργόλης Δασολόγος

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Στην Περιφέρεια ο ασκός του Αιόλου...( Όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Αιολικό Πάρκο Γεραμπή )

DHMOTIKO SYMBOYLIO G KARAISKAKH AIOLIKA 2015 FEBROYARIOS 4

- Πέρασε η πρόταση του Δημάρχου Περικλή Μίγδου
- Ανάκληση της απόφασης για ανεμογεννήτριες στο Γάβρογο

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου να ανακαλέσει την απόφαση θετικής γνωμοδότησης του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την εγκατάσταση επένδυσης παραγωγής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο στη Θέση «Γεραμπή» της Δημοτική Ενότητας Τετραφυλλίας.
Η συνεδρίαση έγινε στην Καλεντίνη με την παρουσία πολλών κατοίκων και εκπροσώπων των κατοίκων των τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλόχαρης και άλλων περιοχών που γειτνιάζουν με το χώρο εγκατάστασης της επένδυσης καθώς επίσης εκπροσώπων των κτηνοτρόφων της περιοχής αλλά και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων.

Όπως καταγράφηκε και στην συζήτηση του θέματος, με τον πρόεδρο του Σώματος Γιώργο Κουρτέσα να δίνει το λόγο σε κάθε εκπρόσωπο που επιθυμούσε να τοποθετηθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, οι τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται κοντά στην θέση αυτή διαφωνούν με την εγκατάσταση της επένδυσης. Οι αντιρρήσεις τους αυτές μέσω του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών έχουν μεταφερθεί με συλλογή υπογραφών σε προσφυγή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ αντίστοιχα έχει προσφύγει και το σύνολο των κτηνοτρόφων της ίδιας περιοχής.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε η εταιρεία Business Energy, έχει προβεί σε σχετική αίτηση αδειοδότησης για την εγκατάσταση στην θέση Γεραμπή και σε έκταση 1.700 στρεμμάτων επένδυσης παραγωγής ενέργειας ήτοι αιολικού πάρκου 24 MW, που θα απορρέει από την τοποθέτηση συνολικά 10 ανεμογεννητριών, ύψους 80 μέτρων και διαμέτρου (πτερύγιων) 100 μέτρων.

DHMOTIKO SYMBOYLIO G KARAISKAKH AIOLIKA 2015 FEBROYARIOS
Χωρίς αντισταθμιστικά
Η σχετική γνωμοδότηση είχε ζητηθεί από το διάστημα της προηγούμενης ακόμη Δημοτικής Αρχής, η οποία στις 20 Ιουνίου του 2011 είχε θετικά γνωμοδοτήσει ως προς την εγκατάσταση της επένδυσης με την 128/2011 κατά πλειοψηφία απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Πλέον καλείται το Περιφερειακό Συμβούλιο δια της αρμόδιας επιτροπής να αποφανθεί ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εν λόγω επένδυση και ως εκ τούτου έχει ζητήσει την γνώμη του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. Οπότε ένα θέμα που στο μεταξύ έχει απασχολήσει πολύ όλο το προηγούμενο διάστημα την περιοχή ήρθε εκ νέου σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον νέο δήμαρχο Περικλή Μίγδο να εισηγείται την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης.
Ο κ. Μίγδος τοποθετήθηκε πρώτος ανακοινώνοντας στο Σώμα ότι η θέση του είναι κατά της εγκατάστασης της επένδυσης στη Θέση Γεραμπή, αλλά παράλληλα παρουσιάζοντας και τα πρακτικά της παλαιότερης συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία –όπως είπε– την τότε θετική απόφαση του Συμβουλίου δεν συνόδευε καμία δέσμευση για αντισταθμιστικά οφέλη προς το Δήμο Γ. Καραϊσκάκη.
«Έχουμε την άποψη ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν για τις τύχες τους», τόνισε στην τοποθέτησή του ο κ. Μίγδος, και πρόσθεσε ότι «προκειμένου να γίνει αυτό είχαμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Αυτό και κάναμε με την ανοιχτή ημερίδα που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου και με προσκεκλημένους απ' όλες τις πλευρές. Προσωπικά έχω επισκεφθεί και έχω συναντηθεί με τους κατοίκους σε Μεγαλόχαρη, Βελεντζικό, Διχομοίρι, Καλεντίνη και κατέληξα στο συμπέρασμα με βάση την λαϊκή ετυμηγορία.

DHMOTIKO SYMBOYLIO G KARAISKAKH AIOLIKA 2015 FEBROYARIOS 2
Η πρόταση
Ζητώ την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης –είπε ο Π. Μίγδος- επειδή υπάρχει η αρνητική λαϊκή ετυμηγορία των κατοίκων στις τοπικές κοινότητες που στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν συλλέξει και σχετικές υπογραφές. Έχουμε εκλεγεί σε αυτή τη θέση για να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον της περιοχής σεβόμενη και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είμαι αντίθετος στην εξέλιξη αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι η θέση αυτή μπορεί να επενδύσει σε μια διαφορετικού είδους ανάπτυξη. Την Κτηνοτροφία, αλλά και στο φυσικό κάλλος της. Βίωσα τα προβλήματα των κτηνοτρόφων με τον καταρροϊκό πυρετό και τα βοσκοτόπια όπου έχουν υποστεί ήδη οικονομική ζημιά, και θεωρώ ότι πρέπει να προστατευθούν. Ζητώ την ανάκληση της απόφασης, αλλά δεν επιβάλω παραταξιακή πειθαρχία, καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει κατά συνείδηση».
Ο κ. Μίγδος ανακοίνωσε ότι η προηγούμενη απόφαση δεν περιέχει καθόλου διαπραγμάτευση και σχετική δέσμευση για αντισταθμιστικά οφέλη προς την περιοχή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μετέπειτα προφορικές δεσμεύσεις για διάφορα αντισταθμιστικά ή οι χειραψία δεν συνιστά δέσμευση, καθότι τίποτε δεν υπάρχει σε έγγραφη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι μόλις το μεσημέρι της Πέμπτης και δυόμισι ώρες πριν την συνεδρίαση έλαβε έγγραφο από την ενδιαφερόμενη εταιρεία που αναφέρει ότι «Μετά και την ημερίδα ενημέρωσης η οποία διεξήχθη στις 5 Φεβρουαρίου, η εταιρεία μας τονίζει ότι θα είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κατά το παρελθόν». «Ποιές δεσμεύσεις; Αφού δεν έχουν υπάρξει. Δεν υπάρχει τίποτε», πρόσθεσε ο ίδιος.

DHMOTIKO SYMBOYLIO G KARAISKAKH AIOLIKA 2015 FEBROYARIOS 3
Εμμένουν στην απόφαση
-Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και πρώην δήμαρχος Γ. Καραϊσκάκη, Δημήτρης Γαλλίκας, έκανε μια σύντομη τοποθέτηση στην οποία ανέφερε:
 «Έχετε την πλειοψηφία και μπορείτε να αλλάξετε την απόφαση. Η θέση μου είναι σαφής και ξεκάθαρη και χωρίς να επιβάλλω παραταξιακή πειθαρχία, οι σύμβουλοι μου είναι ελεύθεροι να αποφανθούν κατά συνείδηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της επένδυσης όμως πρέπει να γνωρίζεται ότι μόνο γνωμοδότηση ζητείται από το ΔΣ, η εταιρεία συμπληρωματικά ζητά την έγκριση καθότι έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Αύγουστο την διαμόρφωση για την εγκατάσταση. Δηλαδή η επένδυση παρά τις αντιδράσεις έχει πάρει το δρόμο της υλοποίησης. Με την μεταβολή αυτή χάνεται ένα διαπραγματευτικό ατού: Να πάρει η περιοχή αντισταθμιστικά οφέλη».

Παρεμβάσεις
-Στην διαδικασία παραβρέθηκαν, από πλευράς Περιφερειακού Συμβουλίου, η αντιπρόεδρος Τζένη Κοίλια - Ταπραντζή και ο περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου.
Η κ. Ταπραντζή, έχοντας διατελέσει και δημοτική σύμβουλος στην προηγούμενη θητεία, τοποθετήθηκε σχετικά εκφράζοντας την άποψη ότι η προηγούμενη απόφαση πρέπει αν ανακληθεί και παράλληλα ενημέρωσε το Σώμα ότι προτίθεται να ζητήσει να μην αποφανθεί για τη ΜΠΕ η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά -ζητώντας και την στήριξη του κ. Ντίνου Παπαδημητρίου ως Συμβούλου της πλειοψηφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, -να ζητηθεί να έρθει το θέμα αυτό απευθείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
-Από πλευράς των κτηνοτρόφων τοποθέτηση έκανε η Ελευθερία Κοσσυβάκη, η οποία στάθηκε σε μια σειρά από ενστάσεις που υπάρχουν για μια περιοχή στην οποία αναπτύσσεται η κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα μίλησε για τη συλλογή υπογραφών των κτηνοτρόφων, την προσφυγή στο ΣτΕ και την αντίστοιχη απόφαση για καταγγελία στην Κομισιόν, αναφέροντας ότι πρόκειται για περιοχή που έχει ανακηρυχθεί ως Νatura, από το παρελθόν.

DHMOTIKO SYMBOYLIO G KARAISKAKH AIOLIKA 2015 FEBROYARIOS PANEL
Η κ. Κοσσυβάκη όμως πρόσθεσε ότι με μόνο την συγκεκριμένη επένδυση η μείωση του κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή θα είναι σοβαρή όπως και στην περιοχή Αυλάκι κάνοντας λόγο για 200 και 400 μονάδες ζωικού κεφαλαίου αντίστοιχα, ενώ ανακοίνωσε ότι συνολικά έχουν κατατεθεί άλλες 8 αιτήσεις για αντίστοιχες επενδύσεις στον ίδιο Δήμο απαριθμώντας τις θέσεις: Βώλος, Αετός, Πύργοι, Πλατοβούνι, Κοκκινόλακα, Σπασμένο, τα όροι Βάλτου και στη θέση Γάβρογος, καταλήγοντας ότι οι κτηνοτρόφοι μαζί με τους ενεργούς πολίτες της πολίτες καταθέτουν προσφυγή στο ΣτΕ και υπογραμμίζουν ότι «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν τα βουνά μας σε αποθήκες ενέργειας, σε περιφραγμένη βιομηχανική ζώνη».
-Η κ. Ρούσου ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Ενεργοί Πολίτες ανακοίνωσε ότι στην διάρκεια της προηγούμενης απόφαση του πρώην δημοτικού συμβουλίου η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ενημέρωσε κανέναν για το θέμα, και επιπλέον ότι αντίστοιχα το ίδιο συνέβη με τα τοπικά συμβούλια της ίδια περιόδου. Αναφέρθηκε στην εκφρασμένη πλέον διαφωνία των πολιτών των τοπικών κοινωνιών και μίλησε για πολύ περισσότερες υπογραφές από τις 371 που παρουσιάζονται σήμερα, αναφέροντας ότι ο αριθμός τους ξεπερνά τις 500.

Η άλλη άποψη
-Υπέρ της επένδυσης τάχθηκε ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Πηγών κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε για οφέλη από την επένδυση αυτή στην περιοχή, έχοντας ήδη υπόψη του αντισταθμιστικά που έχουν εξασφαλιστεί για την αντίστοιχη αίτηση που έχει υποβληθεί και έχει θετικά γνωμοδοτηθεί στην θέση Κοκκινόλακα της εν λόγω κοινότητας. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει η εγκατάσταση επένδυσης στην περιοχή αυτή, λέγοντας ότι έχει επισκεφθεί από το παρελθόν άλλες περιοχές και αναφέρθηκε σε δωρεάν ρεύμα στους κατοίκους, σε καταβολή 140 έως 180.000 ευρώ ως αντισταθμιστικά στην περιοχή και ότι τα ζώα βόσκουν κάτω από τις ανεμογεννήτριες διότι είναι εντελώς αθόρυβες. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι στις Πηγές ο ίδιος κάλεσε Γενική Συνέλευση και όλοι οι συμπολίτες του εκεί συμφώνησαν και η επένδυση θα γίνει έχοντας ήδη υπογράψει με την εταιρεία αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή. «Ήδη μας έκανε ιατρείο και εξοπλίστηκε και έχουμε κι άλλα συμφωνήσει αντισταθμιστικά με συμβόλαια που δεν επιτρέπεται να ανακοινώνουμε ως λεπτομέρειες της σύμβασης».
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η τοποθέτησή του ξεσήκωσε όσους διαφωνούσαν και ήταν πολλοί...
-Στο μεταξύ, τοποθετήσεις υπήρξαν και από πλευράς αρκετών συμβούλων, με την κατάθεση απόψεων για ανάκληση της προηγούμενης απόφαση όπως ο δήμαρχος είχε νωρίτερα εισηγηθεί, αλλά και επιπλέον από άλλους ακόμη και τις συμπολίτευση όπως και αντιδημάρχων για ανάκληση αυτής της απόφασης και παράλληλα δημιουργία επιτροπής με την συμμετοχή και του δημάρχου, ώστε να τελικά υπάρξει άλλη εξέλιξη η επιτροπή να διαπραγματευτεί για αντισταθμιστικά.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να υπερίσχυση με 11 ψήφους η θέση ανάκλησης της απόφασης. Ενώ τρεις σύμβουλοι της συμπολίτευσης, μεταξύ των οποίων δυο αντιδήμαρχοι ψήφισαν υπέρ της ανάκλησης με επιτροπή ωστόσο διαπραγμάτευσης και επτά συνολικά σύμβουλοι την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, όπως ο κ. Γαλλίκας την εξέφρασε ώστε να μην ανακληθεί η απόφαση και χαθεί το διαπραγματευτικό ατού.

http://www.ixotisartas.gr/

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

993.932,47 € γιά ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Άνω Καλεντίνης

Αποτέλεσμα εικόνας για ανω καλεντινη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3

Αθήνα, 20 / 02/ 2015 Αριθμός Πρωτ.: 25745 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κώδικας: 10441 Πληροφορίες :
 Τ. Κατσαρού Τηλέφωνο : 210-5218136 Φαξ : 210-5218172 E- mail : tkatsarou@mou.gr
 Προς:
 ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης», Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) – Μέτρο 322.

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Γενικός Γραμματέας: Έχοντας υπόψη:
 1. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015): «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά.
 3. To Νόμο 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α 265/23.12.2014): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005(Α297) και άλλες διατάξεις».
 4. Το Π.Δ. 107/2014(ΦΕΚ Α 174/28.8.2014): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 31 και το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014).

5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 6015/29-11-07 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007, απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Π.Α.Α.
 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 11246/30-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 14/15-01-2010) και με την αριθμ. 2049/20-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 1183/9-6-2011) απόφαση και ισχύει. 
10. Τη με αριθμ. 19165/31-12-2014 (ΦΕΚ 846/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2014, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 5/Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2015) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Μελάς Δημήτριος του Σταύρου (ΑΔΤ ΑΗ 560550) στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 252/3769/15-1-2015 (Φ.Ε.Κ.74/16-1-2015/τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί: «Μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με ΄΄εντολή Υπουργού΄΄».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. 135073/03-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/315/25-02-2011) με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 324005/09-09-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/12-9-2008) με θέμα: «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 
13. Τα συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν. 
14. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 118184/13-10-2010 «Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013».
 15. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των Δήμων/ Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Χώρας. 
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 19534/02-10-2014 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α.- Ανταγωνιστικότητα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Μέτρα 321 και 322).
 18. Τη με αριθμ. πρωτ. 9375/12-12-2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του δικαιούχου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. - (Μονάδα Β3) για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
 19. Το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύμφωνα με το οποίο η πράξη αξιολογήθηκε θετικά.

Αποφασίζει την ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013

. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ). Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) : 949368 Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: 282/8 Κωδικός πράξης ΣΑ:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κωδικός Δικαιούχου (από το Ο.Π.Σ.Α.Α.):

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Άνω Καλεντίνης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η επέμβαση περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: • Τον κεντρικό οδικό άξονα του οικισμού με τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων • Την κεντρική πλατεία του οικισμού Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν: πλακοστρώσεις, ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ, διαγραμμίσεις, φυτεύσεις, τοποθέτηση φωτιστικών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κ.λπ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 18.02.2015 έως την 31.12.2015. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 
Δημόσια Δαπάνη της Πράξης Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών Δημόσια Δαπάνη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Δαπάνες 808.075,18 (1) 808.075,18(1) Φ.Π.Α. 23% 185.857,29(2) 0,00 (2) ΣΥΝΟΛΟ 993.932,47 (Α=(1)+(2)) 808.075,18 (Β=(1)+(2)) Άλλες Δαπάνες (π.χ. Συμπληρωματικές Συμβάσεις κ.α.) ………..………(3) ….…………(3) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 993.932,47 (ΣΑ=(Α)+(3)) 808.075,18 (ΣΒ=(Β)+(3)) Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 993.932,47 € (από τον παραπάνω πίνακα το ποσό ΣΑ) και επιμερίζεται ως ακολούθως: ΚΩΔ. Πράξης: 2015.. …………… 1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α): 993.932,47 €. Η πίστωση τρέχοντος έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 993.932,47€

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Αναζητείται οριστική λύση για τους βοσκοτόπους

XORAFIA

Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕE, του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των Περιφερειών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο μιας οριστικής και ολοκληρωμένης πρότασης για το θέμα των βοσκότοπων.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕE, σκοπός είναι η επίλυση του μείζονος ζητήματος της χρήσης και διαχείρισης των βοσκότοπων που άμεσα συνδέονται με τις ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους.

Σημείωσε επίσης, ότι θα είναι επωφελής για τον αγροτικό κόσμο η στενή συνεργασία του υπουργείου με το ΓΕΩΤΕE, το οποίο, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του Σπ. Μάμαλης προτίθεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. «Η επιστημονική γνώση πρέπει να βρίσκεται μέσα στην παραγωγική διαδικασία» είπε χαρακτηριστικά.http://www.epiruspost.gr/index.php

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Με 10 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 19 -2 - 15 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη

Αποτέλεσμα εικόνας για δημος γ καραισκάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 13 Φεβρουαρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  837
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

                                                                                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμου Μηλιανά – Πέρδικα».
 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 3. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής νομού Άρτας.
 4. Αποδοχή όρων της πρόσκλησης για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Διασέλλου» στο Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
 5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».
 6. Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 7. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 8. Καθορισμός εργασιών έργων οδοποιίας έτους 2015.
 9. Ανάκληση της με αριθμό 128/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου (αφορά την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Γεραμπή).
 10. Έκφραση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, στη θέση Γεραμπή, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη Π. Ε. Άρτας».
      


     Ο Πρόεδρος

  Γεώργιος Κουρτέσας.                              

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης… επιστρέφει στην Άρτα

arta panor

Το άγαλμα του στρατηγού Γεώργιου Καραϊσκάκη θα τοποθετηθεί το προσεχές διάστημα στην Άρτα. Την απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο με τρεις εναλλακτικές προτάσεις για το σημείο της τοποθέτησης.

Η μία είναι στην είσοδο της πόλης της Άρτας, η δεύτερη στον κυκλικό κόμβο στο στρατόπεδο Παπακώστα και η Τρίτη στον κόμβο Αγίου Δημητρίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, ο οποίος επεσήμανε ότι το κόστος του αγάλματος θα το αναλάβουν από κοινού οι Δήμοι Αρταίων και Γεωργίου Καραϊσκάκη καθώς και η Περιφέρεια Ηπείρου, αφού αποτελεί στόχο όλων να τιμηθεί ο ήρωας της Επανάστασης με ένα νέο επιβλητικό άγαλμα που θα κοσμεί την είσοδο της Άρτας και θα προετοιμάζει τους επισκέπτες οδηγούς για τη μετάβασή τους στον όμορο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Επίσης, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση και ο καλλωπισμός της πλατείας Καραϊσκάκη.


http://epiruspost.gr/index.php
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...