Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

1.122.470,13 € για την ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για καστανια αρτας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ


Τμήμα: Εκτελ. Δασ/κών Έργων
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός
Ταχ. Κώδικας: 47100 TELEFAX: (26810) 26360
Πληροφορίες: Δ. Χελάς
Τηλέφωνο: (26810) 27254 Αριθμ. Πρωτ.: 8010 / 297

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Δ/νση Δασών Άρτας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίου Δάσους Καστανιάς, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187073 και Κωδ. Έργου/MIS: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 082/8 του ΥΠΑΑΤ, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ύψους 1.122.470,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανόμενη δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας), που αναλύεται σε
 Άθροισμα δαπανών εργασιών: 634.766,64 €, Γ.Ε.+Ε.Ο. 18%: 114.258,00 €, Απρόβλεπτα 15%: 112.353,70 €, Αναθεώρηση: 43.068,92 €, ΦΠΑ 23%: 208.022,87 €, καθώς και την δαπάνη αρχαιολογικής έρευνας ύψους 10.000 €.
Το έργο κατηγορία έργα οδοποιίας, αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: Χωματουργικά, Τεχνικά Έργα και Οδοστρωσία.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 05-03-2015. Η διακήρυξη του εν λόγω έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β, βάσει της υπ’ αριθμ. 487/2013 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 2897 Β), της Εγκυκλίου 33/2013 ΓΓΔΕ του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ1-ΠΚΛ), της υπ’ αριθμ. 114790/1584/17-12-2014 Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 668Μ0-ΠΒΤ) και της Οδηγίας 6/2014 (Απόφαση 338/2014) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ). Η παραλαβή της Διακήρυξης και των συμβατικών τευχών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 της Διακήρυξης τύπου Β. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι ( 20 ) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681027254, FAX επικοινωνίας 2681026360, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: κος Δημήτριος Χελάς και κος Θεόδωρος Κολοβός. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Άρτας (Περιφερειακή οδός, 2ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες α.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη τάξεων Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. α.2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η (δεύτερη), 3η (τρίτη) και 4η (τέταρτη) τάξη, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 59, Ν. 4278/2014), εξειδικευμένες επιχειρήσεις για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ. 146/88. α.3. Εργολήπτες κάτοχοι ειδικού πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Δ΄ τάξη (αρθ.16 και 17 του Π.Δ. 437/81). β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η (πρώτη) και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ( Π.Δ. 146/88 αρθρ. 7 παρ.3 ), στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.6. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και ενενήντα πέντε λεπτά (18.088,95 € ), κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) και το άρθρο 24 του ΚΔΕ, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της μελέτης (χωρίς ΦΠΑ), απευθυνόμενη προς την Δ/νση Δασών Άρτας και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 11-10-2015.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007 - 2013 ΄΄Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄΄, με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) σε ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής 95% και Εθνικής συμμετοχής 5%. Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Μ 125Β, με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 187073 και Κωδ. Έργου/MIS: 2014ΣΕ08280054 της ΣΑΕ 082/8 του ΥΠΑΑΤ.
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους (δέκα) 10 % σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του άρθρ. 51 του ΚΔΕ, όπως ισχύει σήμερα και στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κο Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Άρτας.
Άρτα 10 – 02 – 2015
Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ. Η.-Δ.Μ.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Εμμανουήλ Γοργόλης Δασολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...