Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

993.932,47 € γιά ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Άνω Καλεντίνης

Αποτέλεσμα εικόνας για ανω καλεντινη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3

Αθήνα, 20 / 02/ 2015 Αριθμός Πρωτ.: 25745 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κώδικας: 10441 Πληροφορίες :
 Τ. Κατσαρού Τηλέφωνο : 210-5218136 Φαξ : 210-5218172 E- mail : tkatsarou@mou.gr
 Προς:
 ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης», Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) – Μέτρο 322.

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Γενικός Γραμματέας: Έχοντας υπόψη:
 1. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015): «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) και ισχύει κάθε φορά.
 3. To Νόμο 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α 265/23.12.2014): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005(Α297) και άλλες διατάξεις».
 4. Το Π.Δ. 107/2014(ΦΕΚ Α 174/28.8.2014): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 31 και το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014).

5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2007) 6015/29-11-07 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α., που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθμ. Ε(2007) 6015/29-11-2007, απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Π.Α.Α.
 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16-10-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 11246/30-12-2009 (Φ.Ε.Κ. 14/15-01-2010) και με την αριθμ. 2049/20-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 1183/9-6-2011) απόφαση και ισχύει. 
10. Τη με αριθμ. 19165/31-12-2014 (ΦΕΚ 846/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2014, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 5/Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2015) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Μελάς Δημήτριος του Σταύρου (ΑΔΤ ΑΗ 560550) στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 252/3769/15-1-2015 (Φ.Ε.Κ.74/16-1-2015/τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί: «Μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με ΄΄εντολή Υπουργού΄΄».
 12. Τη με αριθμ. πρωτ. 135073/03-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/315/25-02-2011) με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 324005/09-09-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1886/12-9-2008) με θέμα: «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 
13. Τα συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν. 
14. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 118184/13-10-2010 «Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής των Δημοσίων Έργων του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013».
 15. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 έχει αλλάξει η ονομασία των Δήμων/ Κοινοτήτων με βάση την νέα Διοικητική Διαίρεση της Χώρας. 
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 19534/02-10-2014 Επιστολή Ενημέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α.- Ανταγωνιστικότητα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Μέτρα 321 και 322).
 18. Τη με αριθμ. πρωτ. 9375/12-12-2014 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του δικαιούχου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. - (Μονάδα Β3) για την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013».
 19. Το Δελτίο Ελέγχου Εκπλήρωσης των Κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύμφωνα με το οποίο η πράξη αξιολογήθηκε θετικά.

Αποφασίζει την ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013

. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ). Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) : 949368 Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: 282/8 Κωδικός πράξης ΣΑ:

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κωδικός Δικαιούχου (από το Ο.Π.Σ.Α.Α.):

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Άνω Καλεντίνης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η επέμβαση περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: • Τον κεντρικό οδικό άξονα του οικισμού με τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων • Την κεντρική πλατεία του οικισμού Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν: πλακοστρώσεις, ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ, διαγραμμίσεις, φυτεύσεις, τοποθέτηση φωτιστικών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κ.λπ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 18.02.2015 έως την 31.12.2015. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 
Δημόσια Δαπάνη της Πράξης Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών Δημόσια Δαπάνη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Δαπάνες 808.075,18 (1) 808.075,18(1) Φ.Π.Α. 23% 185.857,29(2) 0,00 (2) ΣΥΝΟΛΟ 993.932,47 (Α=(1)+(2)) 808.075,18 (Β=(1)+(2)) Άλλες Δαπάνες (π.χ. Συμπληρωματικές Συμβάσεις κ.α.) ………..………(3) ….…………(3) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 993.932,47 (ΣΑ=(Α)+(3)) 808.075,18 (ΣΒ=(Β)+(3)) Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 993.932,47 € (από τον παραπάνω πίνακα το ποσό ΣΑ) και επιμερίζεται ως ακολούθως: ΚΩΔ. Πράξης: 2015.. …………… 1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α): 993.932,47 €. Η πίστωση τρέχοντος έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 993.932,47€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...