Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Άδεια Εγκατάστασης Αιολικών στο Γαύρογο (Γεραμπή)


Μη νομίζετε πως αισθάνομαι άνετα γράφοντας αυτές τις αράδες . Θα προτιμούσα χίλιες φορές να μην υπήρχε λόγος να γραφτούν, κι εγώ να ασχολούμαι με κάτι άλλο πιο ευχάριστο (και πιο καθαρό).
Αισθάνομαι εντελώς ανόητος να προσπαθώ με απλά παραδείγματα  του δημοτικού, να ευαισθητοποιήσω ώριμους και σοβαρούς ανθρώπους πάνω σε ένα θέμα τόσο απλό και αυτονόητο, που κι ένα μωρό παιδί θα καταλάβαινε αμέσως.
Μου φαίνεται γελοίο να προσπαθώ να εξηγήσω σε οικογενειάρχες που μεγαλώνουν παιδιά, σε επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται στον τόπο, μας και σε σκεπτόμενους νέους, πως

με το ξεπούλημα που επιχειρούν κάποιοι (όχι άγνωστοι) δεν θα δοθεί  λύση σε κανένα από τα προβλήματα του τόπου μας (εκτός και αν είστε μέτοχος σε εταιρεία πράσινης απάτης) αλλά αντίθετα θα υπάρξουν δραματικές επιπτώσεις σε τομείς  όπως:
"τοπίο, χλωρίδα, πανίδα, βιότοπους, διάβρωση, κατολισθήσεις, πηγές, θόρυβο, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τουρισμό, αξία ακινήτων,μείωση βοσκοτόπων, ανεργία".
Για να μη σας κουράσω με πράγματα που ήδη γνωρίζετε, θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω "κατοχική απόφαση" η οποία επιμελώς δεν κοινοποιήθηκε πουθενά (ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ??-μήπως για να εξαντληθεί το χρονικό όριο των 30 ημερών στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να προσβληθεί....Ούτε στο Δήμο που....περίμενε έσοδα,σύμφωνα με την 128/2011 απόφαση κ.Δήμαρχε ??.Και δεν συζητάμε για τους συνεταιρισμούς τους οποίους στην ουσία καταργεί, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για δημόσιες εκτάσεις,και δεν χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη τους.Και τα ανταποδοτικά που τάξατε σε ευκολόπιστους κατοίκους της πολύπαθης αυτής περιοχής ?? ).
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ -
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Β. Ηπείρου 17
45445 Ιωάννινα
Πληροφορίες : Αικ. Κύρλα – Εμμ. Πατεράκης
Τηλεφ.: : 26510 25682

Fax : 26510 64630
Ηλεκτ. Ταχ. : akyrla@apdhp-dm.gov.gr
ΠΡΟΣ:
Ιωάννινα 16 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 70490/1591
Σχετ.: 13160/287
BUSINESS ENERGYΑ.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ:
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW της εταιρείας « BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «BUSINESS ENERGY A.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Γεραμπή» του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις:
(α)
Του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/16-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-2002).
(β)
Του Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α/7-10-1994) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις».
(γ)
Του Ν.2773/1999(ΦΕΚ Α 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα κυρίως με τους Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207) και Ν. 3426/2005(ΦΕΚ Α΄ 309).
(δ)
Του Ν.2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α/12-9-2001) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α/10-2-2004).
(ε)
Του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α /27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις».
(στ)
Του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α/28-1-2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσοτέρων χρήσιμων πηγών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
(ζ)
του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/4.6.2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
(η)
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 85 Α/4-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(θ)
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις».
(ι)
Του Ν.3983/2011 (ΦΕΚ 144 Α/17-6-2011) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παρ. 3,4,5 και 6 του άρθρου 24.
(ια)
Του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 70Α/30-3-2012) «Αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) –Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)».
(ιβ)
Του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α235/1-11-2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις».
(ιγ)
Του Π.Δ 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α/27-12/2010) «Οργανισμός της Αποκέντρωσης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας».
(ιδ)
Τις ΚΥΑ 49828/3.12.2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
(ιε)
Της Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2-8-1996 (ΦΕΚ 766 Β/ 28-8-1996) «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής»
(ιστ)
Της Δ6/Φ1/οικ.13310/18-06-2007 Απόφασης του Υπουργoύ Ανάπτυξης «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ Β 1153/ 10-07-2007).
(ιζ)
Της ΥΑ 15277/23.03.2012 (ΦΕΚ Β΄/1077),με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011.
2.
Την από 16.09.2013 αίτηση της εταιρείας «BUSINESS ENERGY A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (αρ.πρ. Δ.Τ.Ε. 55020/1253 /16-9-2013) για την έκδοση άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού του θέματος.
3.
Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.13310/2007.
4.
Τα από 7-10-2013 και 8-11-2013 (αρ.πρ. ΔΤΕ 61118/1366/8-10-2013 και 70490/1591/8-11-2013 αντίστοιχα) έγγραφα της BUSINESS ENERGY A.Ε. με τα οποία υποβλήθηκαν στη ΔΤΕ συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος.
5.
Την υπ΄αρ. 1615/2010 απόφαση ΡΑΕ χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 24MW στη θέση «Γεραμπή» του Δήμου Καραϊσκάκη του Νομού Άρτας στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ», καθώς και την υπ΄αρ. 865/2012 απόφαση ΡΑΕ τροποποίησης της παραπάνω άδειας παραγωγής ως προς την μετοχική σύνθεση της εταιρείας και ως προς τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου.
6.
Την με Α.Π. οικ. 166419/22-02-2013 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW στη θέση «Γεραμπή» των Δήμων Γ. Καραϊσκάκης & Αμφιλοχίας των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα της εταιρείας BUSINESS ENERGY A.Ε
7.
Το ΑΡ/ΗΜ/ΔΣΑΣ 20148/22-03-2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το οποίο η προσφορά σύνδεσης του έργου του θέματος, που εκδόθηκε με το ΑΡ/ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/1892/4-2-2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ και τροποποιήθηκε με το ΑΡ/ΗΜ/ΔΣΑΣ/20091/12-2-2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ, καθίσταται οριστική , καθώς και τα θεωρημένα από τον ίδιο φορέα τοπογραφικά διαγράμματα 1:50000 και 1:5000.
8.
Το από 28-3-2013 έγγραφο της BUSINESS ENERGY A.Ε (αρ.354/29-3-2013 ΑΔΜΗΕ/ΔΣΑΣ), με το οποίο γίνεται αποδοχή της παραπάνω οριστικής προσφοράς σύνδεσης.
9.
Τα έγγραφα της Δ/νσης Δασών Άρτας και συγκεκριμένα την με αρ. πρ. 3765/6-12-2011 Πράξη Χαρακτηρισμού των εκτάσεων εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού, την με αρ. πρ. 2252/26-6-2012 βεβαίωση τελεσιδικίας της πράξεως χαρακτηρισμού, όπου βεβαιώνεται ότι οι παραπάνω εκτάσεις είναι δασικές, καθώς και το με αρ.πρ.1846/1-8-2011 έγγραφο-γνωμοδότηση σύμφωνα με το οποίο οι ως άνω εκτάσεις εμπίπτουν σε διακατεχόμενα δάση, η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
10.
Την υπ’αρ.7.706/10-4-2006 πράξη του συμβολαιογράφου Πειραιά ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ καταστατικό σύστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY Α.Ε.», η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό 60603/01ΝΤ/Β/06/79 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/3242/18-5-2006), την από 7-12-2010(ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/14191/17-12-2010) ανακοίνωση καταχώρησης της ανασυγκρότησης του Δ.Σ. καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την από 19-6-2012 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ/5506/27-6-2012) ανακοίνωση καταχώρησης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.
11.
Το από 1-7-2013 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της BUSINESS ENERGY Α.Ε. και του κ. Γεωργίου Μάνου.
12.
Την από 11-7-2013 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας κ. Βογιατζάκη Γεωργίου για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης του αιολικού σταθμού του θέματος στον διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Γεώργιο Μάνο με Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 67631
13.
Την από 15-7-2013 υπεύθυνη δήλωση του διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού κ. Μάνου Γεωργίου (ΑΜ ΤΕΕ 67631) για την ανάληψη της μελέτης της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού του θέματος.
14.
Την συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου υπογεγραμμένη από τον παραπάνω μελετητή.
15.
Τα παραστατικά πληρωμής φόρων, κρατήσεων, τελών κ.λ.π., που υποβλήθηκαν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην Υπηρεσία μας.
16.
Την από 30-10-2013 αυτοψία της Υπηρεσίας μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΕΙΑΣ.
1. Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW στην εταιρεία με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY A.Ε.», όπως αυτή εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Βογιατζάκη Γεώργιο.
2. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Γεραμπή» του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου σε δασική διακατεχόμενη έκταση κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου.
3. Το έργο θα έχει συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 24 MW και μέγιστη ισχύ
παραγωγής 24 MW (5 σχετ.) και θα περιλαμβάνει:
· Δώδεκα (12) τρίπτερες ανεμογεννήτριες τύπου Enercon E82, με ύψος πύργου 78m, διάμετρο στροφείου 82m, ονομαστικής ισχύος 2MW έκαστη και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 MW.
· Συνοδά έργα οδοποιΐας, απαραίτητα για την πρόσβαση και την λειτουργία του σταθμού, ως εξής:
-νέα εσωτερική οδοποιΐα για την πρόσβαση στις θέσεις ανέγερσης των Α/Γ
μήκους 6.52Km και πλάτους 5m (κλάδοι 3 έως 4 και 6 έως 19), βελτίωση

υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιΐας μήκους 0.37Km και πλάτους 5m(κλάδοι
1,2 και 5)
- για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ θα γίνει συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενης
οδοποιΐας μήκους 12 Km περίπου και πλάτους 5m με αρχή την επαρχιακή οδό
Άρτας-Σκουλικαριάς πλησίον του οικισμού Αγ. Παρασκευής και πέρας τον
κλάδο 1 στην Α/Γ1.
· Έναν (1) οικίσκο ελέγχου για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού εμβαδού 30,5 m2.
· .Σύνδεση με υφιστάμενο (αδειοδοτημένο με την υπ’αρ.πρωτ.ΑΠΕ/Φ20.135/23422 Απόφαση ΥΠΕΚΑ χορήγησης άδειας λειτουργίας στην εταιρεία ΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΣ ισχύος 8,5 MW στη θέση «Δαφνοζωνάρα-Σανίδι» του Δήμου Αμφιλοχίας) Υ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ 20/150 KV στη θέση «Αυλάκι».
· Υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης 20KV μήκους 7Km για τη διασύνδεση των ανεμογεννητριών του ΑΣΠΗΕ με το κτίριο ελέγχου και υπόγειο δίκτυο μέσης τάσης 20KV μήκους 19Km περίπου για τη διασύνδεση του οικίσκου ελέγχου του ΑΣΠΗΕ με τον παραπάνω Υ/Σ ΑΥΛΑΚΙ.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ
Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται:
1. Κατά την εγκατάσταση του σταθμού να τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται:
Στην (5) σχετική του προοιμίου της παρούσας(απόφαση άδειας παραγωγής)
Στην (6) σχετική του προοιμίου της παρούσας(απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου.
2. Να μεριμνά για την έγκαιρη ανανέωση ή την παράταση του χρόνου ισχύος ή την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας παραγωγής του έργου.
3. Πριν από κάθε οικοδομική εργασία, εφόσον απαιτείται, να εφοδιαστεί με άδεια οικοδομής ή άλλη σχετική θεώρηση από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας.
4. Για την υπεύθυνη επίβλεψη της εγκατάστασης του σταθμού να απασχολεί πρόσωπα, τα οποία να έχουν όλα τα από το Νόμο οριζόμενα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Με την περάτωση των εργασιών εγκατάστασης να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση στη Υπηρεσία της αδειοδοτούσας αρχής την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας.
6. Για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση στη θέση του έργου πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.
7. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου που διέπει την δραστηριότητά του.
8. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο αυτής από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια άλλης αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις προκύπτει σχετική υποχρέωση.
Γ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο σταθμός θα συνδεθεί με το δίκτυο της περιοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο (7) σχετικό του προοιμίου της παρούσας.
Ο Διαχειριστής του Συστήματος θα τοποθετήσει με δαπάνες του παραγωγού κατάλληλη μετρητική διάταξη καθώς και τον απαιτούμενο μηχανισμό τηλεμετάδοσης. Η λήψη των ενδείξεων των εν λόγω μετρητικών διατάξεων θα πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος.
Σύμφωνα με το ΑΡ/ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/1892/4-2-2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ (7 σχετ.) οι Α/Γ που θα εγκατασταθούν πρέπει να έχουν ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας μετά από σφάλμα (fault - ride – through capability) όπως προβλέπεται από τον κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
4. Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει να κινήσει χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύνδεσης του σταθμού με τον Διαχειριστή του Συστήματος και τον κύριο του δικτύου.
Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο δικαιούχος της παρούσας υποχρεούται:
1. Nα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για :
α) την προστασία της ζωής και υγείας των εργαζομένων στο σταθμό, των περιοίκων και
ιδιαίτερα των παιδιών
β) την προστασία του περιβάλλοντος,
γ) την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού και
δ) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
2. Να χρησιμοποιεί μέσα ( συσκευές, εργαλεία, όργανα), συστήματα και εγκαταστάσεις που
πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά ελέγχου, σήματα, τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
3. Να μεριμνά για την τεχνική αρτιότητα και την άριστη κατάσταση των συστημάτων
ασφαλείας και ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να τηρεί τα επίπεδα αναφοράς
για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
4. Να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄67/1995) «Ελάχιστες προδιαγραφές για
την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία
92/58/ΕΟΚ».
5. Να φροντίζει για την αποκατάσταση του τοπίου και του περιβάλλοντος στα τμήματα του
έργου που ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής και περαιώνονται οι αναγκαίες δοκιμές
και μετρήσεις.
6. Να προβαίνει στην απομόνωση των επικίνδυνων σημείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και
χώρων, με την κατάλληλη περίφραξη και την τοποθέτηση μέσων προστασίας και σήμανσης
προς αποφυγή ατυχημάτων από τη διακίνηση φορτίων, την ηλεκτροπληξία κ.λ.π. Για τυχόν
ατυχήματα και σοβαρές βλάβες πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και
υπηρεσίες.
Ε. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
1.Η διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.
2. Η παρούσα άδεια μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο (ιβ) σχετ. του
προοιμίου της παρούσας, όπως ισχύει.
3. Ο δικαιούχος της Άδειας οφείλει μετά από κάθε τροποποίηση της άδειας παραγωγής να
τροποποιεί ανάλογα και την παρούσα.
4. Για την τροποποίηση της παρούσας ο κάτοχος υποβάλει αίτημα σύμφωνα με τον τύπο που
ορίζεται στο Παράρτημα της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007, όπως ισχύει.
5. Αν εκκρεμεί αίτημα για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή μεταβολής των στοιχείων της,
το αίτημα για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να υποβληθεί πριν την
τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή την έκδοση βεβαίωσης από την ΡΑΕ ότι έχουν
μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας.
6. Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλάχιστον
ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική της περιφέρειας, στα όρια
της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.
ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Τροποποίηση της παρούσας άδειας επέρχεται και κατόπιν αύξησης της εγκατεστημένης ή της Μέγιστης Ισχύος παραγωγής του σταθμού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά σε σχέση με την ισχύ της Άδειας Παραγωγής μετά από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού η γνωστοποίηση αμελλητί στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ της επερχόμενης μεταβολής στην ισχύ του σταθμού. Η υποχρέωση του παραγωγού περί γνωστοποίησης στη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ υφίσταται και στην περίπτωση που μειωθεί η εγκατεστημένη ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Ζ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Για τον προσδιορισμό των παραβάσεων και την διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε
περίπτωση μη τήρησης των όρων της άδειας εγκατάστασης από τον κάτοχο αυτής,
εφαρμόζονται οι συνδυαζόμενες διατάξεις του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/22.10.1998), της
Υ.Α. 13129/1996 και του Ν.3468/2006 όπως ισχύει.
2. Εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια παραγωγής, ανακαλείται υποχρεωτικά και η
παρούσα άδεια με πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής.
Η. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Και ο Μοναδικός Αριθμός Σταθμού (ΜΑΣ) είναι: 20101020024
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Βασιλική Ευταξά


Σύμβαση του Άαρχους και κοινοτική νομοθεσία
 

Με τη διεθνή σύμβαση που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Άαρχους της Δανίας από τριάντα πέντε Κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνονται συγκεκριμένα δικαιώματα στον τομέα του περιβάλλοντος και, ειδικότερα, τα δικαιώματα: α) της πρόσβασης σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος, τις οποίες κατέχουν οι δημόσιες αρχές, β) της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά, και γ) της δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δύο δικαιωμάτων. Η διεθνής αυτή σύμβαση, την οποία υπέγραψαν εκ των υστέρων ή στην οποία προσχώρησαν άλλα δέκα κράτη, κυρώθηκε από την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2005 με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303) και, επομένως, αποτελεί στη χώρα μας θετικό δίκαιο και, μάλιστα, με τυπική ισχύ υπέρτερη των κοινών νόμων.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο:
http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?artid=3128&lang=1&catpid=1artid=3128&lang=1&catpid=1
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...