Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Επιμένει η Δημοτική Αρχή να μην δημοσιεύει τις προσκλήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας είχαμε σχολιάσει τη μη ανάρτηση των προσκλήσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://radovizi-artas.blogspot.gr/2013/11/blog-post_15.html
Φαίνεται ότι κάποιοι εκεί στο Δήμο υποτιμούν την νοημοσύνη των δημοτών, ή απλά δεν μπορούν να κάνουν μιά απλή ανάρτηση.
Θα υπενθυμίσουμε γιά μια ακόμα φορά την υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να δημοσιεύει τις προσκλήσεις ( όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου) στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 3
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο 67 Ν.3852/2010)

1.            Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2.            Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
3.            Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
4.            Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.
5.            Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010.


6.            Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Έστω και με μικρή καθυστέρηση δείτε από το "ΡΑΔΟΒΥΖΙ ΑΡΤΑΣ" ποιά θέματα συζητήθηκαν στο χθεσινό ( Παρασκευή 6/12/13 ) Δημοτικό Συμβούλιο.


1.Γνωμοδότητηση για τα ετήσια προγραμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης και δασοπονίας 2014.
2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου <<Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών-Μεσοπύργου>>.
3.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<βελτιώσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Δ Κλειδιού>>.
4.Έγκριση πρότασης - εισήγησης αναφορικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Α' θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.
5.Αποδοχή μελέτης μνημείου Άνω Καλεντίνης.
6.Συμμετοχή του δήμου σε πρόγραμμα για γεωθερμία.
7.Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
8.Συζήτηση επί αιτήσεως Γεωργόπουλου Απόστολου για διαγραφή οφειλής από τον κατάλογο ύδρευσης.
9.Τροποποίηση προϋπολογισμού.
10.Συζήτηση επί αιτήσεως υιών Κωνσταντίνου Σταμάτη.
11.Συζήτηση επί αιτήσεως Τσιάπαλη Δημητρίου του Ευάγγελου.
12.Συζήτηση επί αιτήσεως Λεωνίδα Οικονόμου.
13.Ψήφιση γιά την ασφάλεια στον Ο.Α.Ε.Ε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...