Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Στις 10 Δεκεμβρίου η δημοπράτηση του δρόμου Βελεντζικού - Σκουληκαριάς (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)


1. Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ-ΒΕΛΕΤΖΙΚΟ», συνολικού προϋπολογισμού 
4.850.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ και αναθεωρήσεις. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 3.912.814,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και 
απολογιστικά).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων, 
Περιφ. οδός & Αυξεντίου - Άρτα, μέχρι την 5-12-2013 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 
62235-222, FAX επικοινωνίας 2681362205, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Κα Σοφία 
Γρύλλια.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την …10-12-2013., ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 4η (τέταρτη) και 5η 
(πέμπτη) παντός Νομού, για έργα κατηγορίας εργασιών Οδοποιίας. β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ της χώρας των, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου. γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον την τελευταία πενταετία 
έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ΜΕΕΠ. δ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν3669/08 και με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας 
ε) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεις 4η
, 5η
 παντός Νομού, για την κάλυψη των κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας στ)Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίες 
οδοποιίας , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίες) .
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 78.257,00 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 6. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
με το ποσόν των 4.850.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 Άρτα 19-11-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...