Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011, (ΣΑΤΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3448/06 ( ΦΕΚ 57 Α΄) και τις
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153/94 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την αριθμ. 20555/2-5-2011 ( ΦΕΚ 723 Β΄ /2-5-2011 )  Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης & Η.Δ., Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2011.
5. Την αριθμ. 50722/2-12-2011(ΦΕΚ 2787 Β΄/5-12-11) απόφαση του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Εσωτερικών  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
Παρασκευά Κουκουλόπουλο».
ΑΔΑ: 456ΖΝ-60Δ                                                        
Αποφασίζουμε
1. Την τρίτη κατανομή των πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
(ΣΑΤΑ) ύψους 99.400.000 € (ενενήντα εννέα εκατ., τετρακόσιες χιλ. ευρώ), για
την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τον
επισυναπτόμενο πίνακα.
2. Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιούν τις σχετικές πιστώσεις αποκλειστικά για
έργα και επενδυτικές δραστηριότητες , όπως τούτο ρητά προβλέπεται από το Νόμο
και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να ελεγχθεί αυστηρά η πιστή εφαρμογή
των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.
                                                                                                                             
                                                                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                           
                   
                                                                                                               Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                    515.773,00
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ                       147.676,00
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                  201.017,00
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                              187.921,00

Σύνολο - Ν. ΆΡΤΑΣ                                                   1.052.387,0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...