Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Απίστευτα περιοριστικά μέτρα .Μέχρι και 40 ευρώ το κυβικό το νερό στο Δήμο Γ.Καραϊσκάκη

Διαβάστε την απόφαση
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%99%CE%A99%CE%9E-%CE%A533ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. Απόφασης 88/2013 
Απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 10/2012 συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου. 
ΘΕΜΑ: 5ο Καθορισµός ορίων κατανάλωσης νερού από τα δηµοτικά δίκτυα ύδρευσης. 
Στην Άνω Καλεντίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 24η
του µήνα Μαΐου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το δηµοτικό
συµβούλιο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 4.780/17-05-2013 έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου του, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δηµοτικού καταστήµατος, επιδόθηκε ή
γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σε καθένα δηµοτικό σύµβουλο και τον κ. 
∆ήµαρχο. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (21) µελών του
δηµοτικού συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα (18) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαλύφας Αθανάσιος Τσοχαντάρη Τριάδα
2. Καλαµπόκης Παναγιώτη Μπούκας Κωνσταντίνος
3. Βασιλείου Βασίλειος Σακκάς Αθανάσιος
4. Στούκα Νεκταρία
5. Πλακούτσης Παναγιώτης
6. Αποστόλου Χρήστος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
7. Γεωργάρας ∆ηµήτριος νόµιµα και εµπρόθεσµα κλήθηκαν. 
8. Καραµπίκας Ευάγγελος
9. Μάνου Σοφία
10. Αρκουµάνης Νικηφόρος
11. Καλοχέρης Κωνσταντίνος
12. Σοφούρης Νικόλαος
13. Νάκος Αυγερινός
14. Τσαούσης Χρήστος
15. Γεωργούλας Κωνσταντίνος
16. Τσιούνης Νικόλαος
17. Γκούζιας Μιχαήλ
18. Ταπραντζή Πολυξένη
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κωνσταντίνος Ρούσσας
αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. 
Παραβρέθηκαν επίσης οι των Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης, Καστανιάς, Κλειδιού, Πέτρας και ο
Εκπρόσωπος της Τ. Κ. Ρετσιανών. 
Παραβρέθηκε επίσης στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων
της ηµερήσιας διάταξης, ο βουλευτής νοµού Άρτας του κόµµατος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Στύλιος. 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Γαλλίκα. 
Ο κ. ∆ήµαρχος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα σχετικά του
Κανονισµού ύδρευσης και πρότεινε να γίνει καθορισµός των ανωτάτων ορίων κατανάλωσης νερού από τα
δηµοτικά δίκτυα ύδρευσης µε σκοπό την λελογισµένη χρήση του νερού και κυρίως την δίκαιη διανοµή του
ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων για ύδρευση. Αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις διαφορετικές
δυνατότητες της κάθε πηγής που τροφοδοτεί τα υδραγωγεία αλλά και από τον αριθµό των υδροδοτούµενων
(αριθµός παροχών ύδρευσης) από κάθε υδραγωγείο. 
ΑΔΑ: ΒΕΖΙΩ9Ξ-Υ332
Ο κ. Γκούζιας στη συνέχεια είπε ότι δεν ήρθαν τα Τοπικά Συµβούλια και να αναβληθεί η συζήτηση
του θέµατος. Απαντώντας ο κ. ∆ήµαρχος είπε ότι δεν είναι θέµα που αφορά κάποια µόνο Τοπική Κοινότητα, 
αλλά όλο το ∆ήµο. ∆εν υπάρχει λόγος αναβολής. 
Ο πρόεδρος επί της προτάσεως του κ. Γκούζια διενήργησε ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία
αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέµα. 
Στο σηµείο αυτό οι κ. κ. Γκούζιας, Σοφούρης, Καλαµπόκης, Τσαούσης, Καραµπίκας, Ταπραντζή και
Νάκος απεχώρησαν από την αίθουσα της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια οι αντιδήµαρχοι πρότειναν τα όρια για κατανάλωση από κάθε υδραγωγείο και για κάθε
∆ηµοτική Ενότητα. Ο κ. Γεωργάρας είπε να µείνουν ως έχουν στη ∆. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη και να γίνει
καθορισµός νέων ορίων σε επόµενη συνεδρίαση. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά για την έγκριση. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τον Κανονισµό
υδρεύσεως του ∆ήµου, το γεγονός ότι η ύδρευση στο ∆ήµο γίνεται από πολλά υδραγωγεία (δεν είναι ενιαίο
το δίκτυο ύδρευσης) και µε διαφορετικές δυνατότητες το καθένα όσον αφορά την παροχή νερού αλλά και τον
αριθµό των υδροδοτούµενων και την ανάγκη για δίκαιη κατανοµή του νερού για την κάλυψη των αναγκών
ύδρευσης όλων των υδροδοτούµενων, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (οµόφωνα) 
Καθορίζει τα ανώτατα όρια κατανάλωσης νερού από τα δηµοτικά υδραγωγεία ως ακολούθως: 
Α. ∆. Ε. Ηρακλείας: 
Ανώτατο όριο κατανάλωσης νερού για οικιακή χρήση σε κάθε παροχή δέκα πέντε (15) κ. µ. το µήνα ή 0,5 κ. 
µ. ανά 24ωρο. 
-Για παραπάνω του ορίου αυτού κατανάλωση, θα υπάρχει η εξής χρέωση: 
- Από 15 κ. µ. έως 20 κ. µ. τιµή ανά κ. µ. 1,00 €. 
- Από 21 κ. µ. έως 25 κ. µ. τιµή ανά κ. µ. 2,00 €. 
- Από 26 κ. µ. έως 30 κ. µ. τιµή ανά κ. µ. 4,00 €. 
- Από 31 κ. µ. έως 35 κ. µ. τιµή ανά κ. µ. 6,00 €. 
- Από 35 κ. µ. και άνω τιµή ανά κ. µ. 10,00 €. 
Στις πολύτεκνες οικογένειες, στα καταστήµατα και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) το ανώτατο όριο
κατανάλωσης θα είναι είκοσι (20) κ. µ. και σε περίπτωση υπέρβασης θα ακολουθείται η ίδια κλίµακα
επιβάρυνσης. 
Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ
1. Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου
Τριάντα κυβικά µέτρα νερού ανά παροχή το µήνα ή ένα κυβικό ανά 24ωρο. 
2. Τοπική Κοινότητα Ελάτης
∆έκα πέντε κυβικά µέτρα νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,5 κ. µ. νερού ανά 24ωρο. 
3. Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
∆έκα πέντε κυβικά µέτρα νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,5 κ. µ. νερού ανά 24ωρο. 
4. Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης. 
Α. οικισµοί Αφροξυλιάς, Καρυών και Τσουράτικα τριάντα (30) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 1 κ. µ. 
νερού ανά 24ωρο. 
Β. Οικισµός Αµπέλια, σαράντα πέντε (45) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 1,5 κ. µ. νερού ανά 24ωρο. 
Γ. Οικισµοί Λαµπιρίου και Αγίου Γεωργίου σαράντα κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 1,33 κ. µ. ανά
24ωρο. 
∆. Οικισµός Κρύας Βρύσης, δέκα οκτώ (18) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,6 κ. µ. ανά 24ωρο. 

Ε. Οικισµός Ποτιστικών (όσοι υδρεύονται από υδραγωγείο Σταµάτη), δέκα οκτώ κ. µ. νερού ανά παροχή
το µήνα ή 0,6 κ. µ. ανά 24ωρο. 
ΣΤ. Οικισµός Ποτιστικών (όσοι υδρεύονται από υδραγωγείο Γκούρα), δέκα οκτώ (18) κ. µ. ανά παροχή
το µήνα ή 0,6 κ µ. ανά 24ωρο. 
5. Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου. 
Α. Οικισµοί Βουλιαγµένο, Βαρκά, Παλαιόµυλος, Κολιτσίδα, Λιβάδι είκοσι τέσσερα (24) κ. µ. ανά
παροχή το µήνα ή 0,8 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Β. Οικισµός Βελανιδιά, δέκα πέντε (15) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,5 κ. µ. ανά 24ωρο. 
6. Τοπική Κοινότητα Μηλιανών. 
Α. Οικισµός Λαγκάδα, είκοσι (20) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,66 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Β. Οικισµός Πέρδικα, είκοσι (20) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,66 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Γ. Οικισµός Αλώνια, τριάντα (30) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 1 κ. µ. ανά 24ωρο. 
∆. Οικισµοί Άνω Καρυών και Μηλιανών είκοσι πέντε (25) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 0,83 κ. µ. 
ανά 24ωρο. 
7. Τοπική Κοινότητα Πηγών. 
Α. Οικισµοί Χουτιανά, Άγιος Νικόλαος, Γρέβια, Γλύνικα και, Πηγές είκοσι πέντε (25) κ. µ. νερού ανά
παροχή το µήνα ή 0,83 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Β. Οικισµοί Κονάτσια (ή Αηδονιά) Άγιος Βασίλειος και Τσερκούβιανα σαράντα (40) κ. µ. νερού ανά
παροχή το µήνα ή 1,33 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Γ. Οικισµός Παλαιοµύλια, τριάντα (30) κ. µ. νερού ανά παροχή το µήνα ή 1,0 κ. µ. ανά 24ωρο. 
Όποιος υδροδοτούµενος υπερβαίνει σε κατανάλωση τα παραπάνω ανώτερα όρια κατανάλωσης θα
υπόκειται σε χρέωση ανά κυβικό µέτρο νερού ως εξής: 
- Υπέρβαση έως πέντε (5) κ. µ. νερού χρέωση 6,00 € ανά κυβικό. 
- Υπέρβαση από 6 έως 10 κ. µ. νερού χρέωση 12,00 ανά κυβικό. 
- Υπέρβαση από 11 έως 15 κ. µ. νερού χρέωση 20,00 € ανά κυβικό. 
- Υπέρβαση από 16 έως 20 κ. µ. νερού χρέωση 30,00 € ανά κυβικό
- Υπέρβαση άνω των 21 κ. µ. νερού χρέωση 40,00 € ανά κυβικό. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 88/2013 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
 (Υπογραφή) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ (ακολουθούν υπογραφές) 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ


Σχόλιο:Ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα να σχολιάσω τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ειναι της αρμοδιότητας των ψυχιάτρων.
Φανταστείτε μόνο ότι αν το ξενοδοχείο Μεσόπυργος (στην κοιλάδα του Αχελώου) ξεπεράσει τα 29 κυβικά το μήνα θά πληρώνει έως και 40 ευρώ το κυβικό το νερό.

Καλή ανάπτυξη σε όλους, και ειδικά σε σένα Βαγγέλη.
Καλού-κακού προμηθευτείτε και την παραδοσιακή βαρέλα.
Θα μπορείτε να κουβαλάτε νερό απο τον Αχελώο  ή απο κανένα ρέμα πριν παραχωρηθούν και αυτά σε κάποιο "ευπατρίδη" τυχοδιώκτη επενδυτή.
Οσο γιά τη "σαλεμένη"εισήγηση του αντιδημάρχου Ηρακλείας δεν μπορώ να πω πολλά.Θα σας παραπέμψω απλά  σε μια παλαιότερη ανακοινωσή του το 2011 έτσι απλά για να εκτιμήσουμε την ικανότητα των ανθρώπων που διαχειρίζονται σήμερα τα κοινά (ειδικά την ύδρευση) http://radovizi-artas.blogspot.gr/2011/07/blog-post_29.html

Επίσης στην απόφαση φαίνεται ότι τα μέτρα είναι μόνιμα και δεν αφορούν τους καλοκαιρινούς μήνες.1 σχόλιο:

  1. Τη να πει κανείς.με αυτό τον κανονισμό Ύδρευσης!!!!!ένα θα πω μόνο μα πού είναι αυτή η κοιλάδα του Αχελώου??Στο ηρωικό μοναστήρι του σελτσου!στο περδικακι βάλτου!Στο μοναστήρι Μεγαλόχαρης!στην Επισκοπή βραγγιανων!!αν και οραματιστηκα μία κοιλάδα του Αχελώου αναπτυγμένη'αν και ξενοδόχος στη κοιλάδα Αχελώου δεν βλέπω ανάπτυξη μόνο Ημερίδες για την ανάπτυξη!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...