Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Άρτα: Ανακοίνωση για νέες άδειες ταξί

Άρτα: Ανακοίνωση για άδειες ταξί


Ανακοίνωση της Π.Ε. Άρτας με θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου έχοντας υπόψη:    
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6- 2010).
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας  Ηπείρου
3.Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) « Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου,
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 31-5-2013. Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες  ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ.β περ.ββ του άρθρου 83 του ν.4070/12 (ΦΕΚ82Α') και την υπ. αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ /2393/Β/28-8-2012) απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Άρτας.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας (Περιφερειακή Οδός & Αράχθου, τηλ.: 26813 63612).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...