Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη - Έγκριση εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Γεραμπή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθµ. Απόφασης 128/2011

Απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 11/2011 συνεδρίασης τουδηµοτικού συµβουλίου.

ΘΕΜΑ 19ο      Έγκριση εγκατάστασης αιολικού σταθµού παραγωγής  ηλεκτρικήςενέργειας στη θέση Γεραµπή

Στην Άνω Καλεντίνη  και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 20η   του µήνα Ιουνίουτου έτους 2011 ηµέρα  ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το δηµοτικόσυµβούλιο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,  ύστερα από την αριθ. 6.061/16-06-2011έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία αναρτήθηκε  στην  εξώθυρα  του δηµοτικού  καταστήµατος επιδόθηκε  ή  γνωστοποιήθηκε  σε  καθένα δηµοτικόσύµβουλο και τον κ. ∆ήµαρχο.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σεσύνολο (21) µελών του δηµοτικού συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα (21) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Αρκουµάνης Νικηφόρος                                                                  Κανένας
2.   Αποστόλου Χρήστος
3.   Καλοχέρης Κωνσταντίνος
4.   Βασιλείου Βασίλειος
5.   Σακκάς Αθανάσιος
6.   Πλακούτσης Παναγιώτης
7.   Καλαµπόκης Παναγιώτης
8.   Στούκα Νεκταρία
9.   Μάνου Σοφία
10. Γαλύφας Αθανάσιος
11. Νάκος Αυγερινός
12. Γεωργάρας ∆ηµήτριος
13. Καραµπίκας Ευάγγελος
14. Σοφούρης Νικόλαος
15. Μπούκας Κωνσταντίνος
16. Τσοχαντάρη Τριάδα
17. Τσαούσης Χρήστος
18. Γεωργούλας Κωνσταντίνος
19. Γκούζιας Μιχαήλ
20. Ταπραντζή Πολυξένη
21. Τσιούνης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. ΚωνσταντίνοςΡούσσας αρµόδιος για τη ν τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δηµοτικούσυµβουλίου.
Παραβρέθηκαν επίσης και οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Μεγαλόχαρης,Μεσοπύργου
ιασέλλου, Βελεντζικού, ΜηλιανώνΆνω ΚαλεντίνηςΠηγών,Αστροχωρίουκαι Κλειδιού.
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίαςκήρυξε την έναρξη τηςσυνεδρίασης παρόντος του δηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Γαλλίκα.
Ο κΚαλαµπόκης εισηγούµενος το θέµα αυτό ανέφερε προς το ∆. Σ. ότι το θέµαείχε συζητηθεί και σε προηγούµενες συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Πρότεινενα προχωρήσει το ∆. Σστην έγκριση
εγκατάστασης του αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ο δήµος θαέχει έσοδα σε ετήσια βάση πέραν του ανταλλάγµατος χρήσης της γης. Ο κ. Γκούζιας στησυνέχεια είπε ότι είναι έργο ανάπτυξης και δεν είµαστε αντίθετοι. Στην παρούσα φάσηόµως είµαι επιφυλακτικός. Ο κ. ∆ήµαρχος στη
συνέχεια είπε πρέπει να είµαστε θετικοί διότι θα υπάρξουν οφέλη για τον τόπο. Θααπασχοληθούν αρκετοί από τους κατοίκους της περιοχής στην κατασκευή του έργου και οδήµος θα έχει έσοδα από τη λειτουργία
του και από τα ανταλλάγµατα χρήσης. Ο κ. Τσαούσης είπε ότι δεν υπάρχει καµιάέγγραφη διαβεβαίωση για τα οφέλη.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση,συζήτησε επί του θέµατος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (κατά πλειοψηφία)

Γνωµοδοτεί υπέρ της εγκατάστασης αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος24 Mστη θέση «Γεραµπή» του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, από την εταιρεία BUSINESSENERGY Α. Ε. .

Παρών δήλωσαν οι ∆. ΣΓκούζιας Μιχαήλ, Ταπραντζή Πολυξένη, Μπούκας Κωνσταντίνος,Νάκος
Αυγερινός, Τσαούσης Χρήστος και Καραµπίκας Ευάγγελος.

Κατά της εγκατάστασης του σταθµού ψήφισαν οι κκ. Τσιούνης Νικόλαος και ΣοφούρηςΝικόλαος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 128/2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
Ο ΗΜΑΡΧΟΣ
(ακολουθούνυπογραφές)


ΚΑΛΟΧΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...