Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

ΕΚΘΕΣΙΣ. Καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ - Μποτσίου.


Ἑν τῇ θέσει Τσαρποῦνι περί τό ὄριον τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ - Μποτσίου σήμερον τήν εἰκοστήν ὀγδόην (28ην)τοῦ μηνός Σ̸ βρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐνιακοσιοστοῦ δεκάτου τετάρτου (1914) ἔτους ἡμέραν Κυριακήν ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντεςτήν πρός καθορισμόν τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ Μποτσίου  Ἐπιτροπήν  ἀποτελουμένην  ἐκ  τοῦ  Προέδρου  αὐτῆς Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης Ἱωάννου Φιλιππάκου καί τῶν μελῶν  Ἀνδρέα Καυκιᾶ Προέδρου τῆς Κοινότητος Βελεντζικοῦ, Γεωργίου Βάκκα Ὑποδιδασκάλου  Βελεντζικοῦ, Νικολάου Κοσσυβάκη  Προέδρου τῆς  Κοινότητος  Μποτσίου  καί  Ἀνδρέα  Σπύρη Δημοδιδασκάλου  Μποτσίου  ἱδόντες  τά  ὅρια  τῶν  ἁνωτέρω  Κοινοτήτων  προέβημεν  ἐκ  συμφώνου  καί  παμψηφεί  εἰς  τόν  διακανονισμόν  αὐτῶν  ὡς  ἐξῆς:

Τό  ὅριον  τῶν  ἀνωτέρω  Κοινοτήτων  Βελεντζικοῦ-Μποτσίου  ἄρχεται  ἐκ  τῆς  θέσεως«Ἄγιος  Ἠλίας» καί  προχωρεῖ  ὁλόραχα  εἰς  Πυραμίδα  εἰς  διάσελο  Βύθυσμα Σπανουλάκην  καί  ὄπως  χύνουν  τά  νερά  παντοῦ  εἰς  Μεσοβούνι , Γεραμπῆ , Τρῦπα , ἐκεῖθεν  δεξιά  τό  πριόνι , ἀνάρραχο  εἰς  Ράχι  Βρωμοκλάρι  πού  φαίνεται  ὁ  σπασμένος  λάκκος  καί  τό  πέλαγος  καί  ὁλόζυγα  καταλήγει  στά  τρία  σύνορα  ἔνθα  συναντῶνται  μέ  τά  ὅρια  τῆς  Σκουληκαριᾶς .

Ἐφ᾿ᾦ συνετάγη ἡ παροῦσα ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται νομίμως.

                 Ὁ  Πρόεδρος                                                                 Τά  μέλη
               Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                        Ἀνδρ. Καυκιᾶς
                                                                                                Γεώργ. Βάκκας
                                                                                               Νικ. Κοσσυβάκης
                                                                                               Ἀνδρ. Σπύρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...