Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Είναι πολλά τα λεφτά...Δήμαρχε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Αριθµ. Απόφασης 11/2011 Απόσπασµα από το πρακτικό της µε αριθµό 06/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: 3ο Ψήφιση   πίστωσης  και  ορισµός  αξιολόγησης    προσφορών   για  τον  «Καθαρισµό νεκροταφείων».
Στην Άνω Καλεντίνη και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 23η   του µήνα Μαΐου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα από την αριθ. 4.177/19-05-2011  έγγραφη  πρόσκληση του ∆ηµάρχου, η οποία αναρτήθηκε στην εξώθυρα του δηµοτικού καταστήµατος και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα µέλος της.
      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (7) µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα (7) ήτοι:              
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1.            Γαλλίκας ∆ηµήτριος                                                                                    
2.            Αρκουµάνης Νικηφόρος             
3.            Βασιλείου Βασίλειος     
4.            Καλαµπόκης Παναγιώτης           
5.            Σοφούρης Νικόλαος     
6.            Τσαούσης Χρήστος        
7.            Γεωργούλας Κωνσταντίνος        
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Κων/νος Ρούσσας αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής.
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο ∆ήµαρχος στη συνέχεια εισηγήθηκε το θέµα αυτό λέγοντας: Σας κάνω γνωστό ότι, στον προϋπολογισµό έτους 2011 και υπό Κ. Α. 45-6262.001, έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00 € για τον «Καθαρισµό νεκροταφείων». Η υπηρεσία αυτή θα ανατεθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση από το ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας), όπως ξαναδιατυπώθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
«Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».Η φύση της συγκεκριµένης υπηρεσίας δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις και για το λόγο αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 πρέπει να περιγραφεί µε απόφασή µας.
Τέλος ο δήµαρχος κάλεσε τη ∆. Ε. να αποφασίσει σχετικάΗ ∆. Ε. αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στοιχεία, συζήτησε επί του θέµατος, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν. 3463/2006, 20 του Ν. 3731/2008 και 22 του Ν.3536/2007  και τον προϋπολογισµό του έτους 2011.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (οµόφωνα)
1.  Ψηφίζει πίστωση ύψους 15.000,00 € σε βάρος του Κ. Α. 45-6262.001 και εγκρίνει να διατεθεί για τον «Καθαρισµό νεκροταφείων».
2.  Καθορίζει ότι η υπό εκτέλεση αναφερόµενη υπηρεσία θα είναι η ακόλουθη: Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισµό των χώρων εντός όλων των νεκροταφείων του ∆ήµου µε κάθε µηχανικό µέσο ή και µε τα χέρια από χόρτα, βάτα, θάµνους, αποµάκρυνση κάθε αντικειµένου µέσα από αυτά, προκειµένου να αποδοθεί στους χώρους αυτούς η καθαριότητα και ευπρέπεια που τους αρµόζει.
3.  Συγκροτεί επιτροπή αποτελούµενη από τους 1. Αποστόλη Αγγελική υπάλληλο του ∆ήµου του κλάδου ΠΕ δασολόγων, 2. Μαλτέζου Γεωργία υπάλληλο του ∆ήµου του κλάδου ∆Ε1 -∆ιοικητικών και 3. Μανιφάβα Χρήστο υπάλληλο του ∆ήµου του κλάδου ∆Ε1 - ∆ιοικητικών.
Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση προσφορών της ανωτέρω περιγραφόµενης υπηρεσίας, την οποία θα πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος κατά το έτος 2011.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 11/2011
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  (ακολουθούν υπογραφές) ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...