Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Δύο νέες πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων στο Γεραμπή


Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΑΒΡΟΓΟΣ

AΔΑ 6ΡΘΟΟΡ1Γ-65Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άρτα 4-8-2015

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΝ ΑΡΤΑΣ
 Ταχ. ∆/νση Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Περιφερειακή οδός :47132 :Ε.Ρίζου :2681022936 :2681026360
 ddartas@apdhp-dm.gov.gr          

Π Ρ Α Ξ Η  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Ο ∆ιευθυντής ∆ασών Άρτας, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87). 
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 
4. Την µε αριθµ. 118790/7487/22-10-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 3632) «περί καθορισµού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισµού, Πράξεων Χαρακτηρισµού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων». 
5. Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές.
 6. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια του ∆ήµου Γ.Καραισκάκη, για το χαρακτηρισµό της έκτασης ως δασικής ή µη, εξακολουθεί να έχει εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79, επειδή δεν έχουν αναρτηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρτες σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄275).
 7. Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που να αφορούν στις εξεταζόµενες εκτάσεις
8. Την µε ηµεροµηνία 22-6-2015 υποβληθείσα αίτηση της Business Energy A.E για το χαρακτηρισµό εκτάσεων οι οποίες βρίσκονται στις Τ.Κ Σκουληκαριάς και Βελεντζικού του ∆ήµου Γ.Καραισκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, εµβαδού Ε= 142769,21τ.µ ήτοι αναλυτικά: Ε1(1,2,22,1)=548,9τ.µ, Ε2(1,2,...40.1)=1384,82τ.µ, Ε3(1,2,...34,1)=1234,61τ.µ, Ε4(1,2,..,5,1)=144,6τ.µ Ε5(1,2,...12,1)=353,45τ.µ που προσδιορίζονται στο υπ. αριθµ σχεδίου Τ1 τοπογραφικό διάγραµµα Ε6(1,2,...26,1)=715,28τ.µ, Ε7(1,2,...12,1)=234,9τ.µ Ε8(1,2,..,38,1)=1184,47τ.µ , Ε9(1,2,..,31,1)=648,39τ.µ, Ε10(1,2,..,66,1)=6687,68 τ.µ, Ε11(1,2,..,35,1)=1322,34 τ.µ, που προσδιορίζονται στο υπ. αριθµ σχεδίου Τ2 τοπογραφικό διάγραµµα, Ε12(1,2,..,70,1)=1729,53τ.µ, Ε13(1,2,..,68,1)=2663,03 τ.µ, Ε14(1,2,..,47,1)=1968,74 τ.µ , Ε15(1,2,..,46,1)=1406,72τ.µ, Ε16(1,2,..,13,1)=233,12τ.µ, Ε17(1,2,..,74,1)=2609,85τ.µ, Ε18(1,2,..,55,1)=2307,36 τ.µ, Ε19(1,2,55,1)=1435,83τ.µ, Ε20(1,2,...148,1)=5028,41τ.µ, Ε21(1,2,...109,1)=2878.24τ.µ που προσδιορίζονται στο υπ. αριθµ σχεδίου Τ3 τοπογραφικό διάγραµµα Ε22(1,2,...73,1)=2823,68τ.µ, Ε23(1,2,...181,1)=3733,99τ.µ Ε24(1,2,..,115,1)=2062,9τ.µ Ε25(1,2,...7,1)=94,71τ.µ Ε26(1,2,...25,1)=353,52τ.µ, Ε27(1,2,...26,1)=677,77τµ Ε28(1,2,..,104,1)=3076,99τ.µ, Ε29(1,2,..,10,1)=127,85τ.µ, Ε30(1,2,..,98,1)=3041,62τ.µ, Ε31(1,2,..,17,1)=371,99 τ.µ,  
προσδιορίζονται στο υπ. αριθµ σχεδίου Τ4 τοπογραφικό διάγραµµα, Ε32(1,2,..,12,1)=90,98τ.µ Ε33(1,2,..,101,1)=3582,74τ.µ, Ε34(1,2,..,84,1)=1379,84τ.µ, που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ5 τοπογραφικό διάγραµµα, Ε35α(1,2,..,42,1)=1420,03τ.µ, Ε35β(1,2,..,233,1)=6050,56τ.µ Ε36α(1,2,..,43,1)=892,78τ.µ, Ε36β(1,2,..,96,1)=1843,36τ.µ Ε37(1,2,...132,1)=2653,91τ.µ.που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ6 τοπογραφικό διάγραµµα, Ε38(1,2,..,276,1)=7767τ.µ Ε39(1,2,...92,1)=1172,71τ.µ. Ε40(1,2,...219,1)=6006τ.µ, που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ7 τοπογραφικό διάγραµµα,Ε41(1,2,...88,1)=1607,84, Ε42(1,2,..,219,1)=4555,51τ.µ Ε43(1,2,..,148,1)=5879,44τ.µ. που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ8 τοπογραφικό διάγραµµα, Ε44(1,2,...39,1)=949,64τ.µ Ε45(1,2,..,76,1)=2709,33τ.µ Ε46(1,2,...46,1)=1833,65τ.µ., Ε47(1,2,...17,1)=537,94τ.µ, Ε48(1,2,...6,1)=140.86τ.µ Ε49(1,2,..,98,1)=7087,27τ.µ Ε50(1,2,...28,1)=1661,27τ.µ, Ε51(1,2,...3,1)=4,35τ.µ Ε52(1,2,...43,1)=4011,27τ.µ που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ9 τοπογραφικό διάγραµµα Ε53(1,2,..,53,1,1)=2467,53τ.µ Ε54(1,2,...11,1)=1695,56τ.µ, Ε55(1,2,...33,1)=1434,02τ.µ Ε56(1,2,...10,1)=235,81τ.µ. Ε57(1,2,..,24,1)=1636,95τ.µ Ε58(1,2,...88,1)=4499,14τ.µ, Ε59(1,2,...6,1)=13,4τ.µ, Ε60(1,2,...33,1)=1573,67τ.µ, Ε61(1,2,...42,1)=1496,38τ.µ, που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ10 τοπογραφικό διάγραµµα Ε62(1,2,..,84,1)=4035,41τ.µ, Ε63(1,2,...64,1)=2579,86τ.µ Ε64(1,2,...19,1)=398,06τ.µ. Ε65(1,2,..,21,1)=1326,36τ.µ που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ11 τοπογραφικό διάγραµµα Ε66(1,2,..,34,1)=1605,47τ.µ, Ε67(1,2,...21,1)=848,48τ.µ, που προσδιορίζονται στο υπ αριθµ. σχεδίου Τ12 τοπογραφικό διάγραµµα, που συνέταξε ο δασολόγος- περιβαλλοντολόγος Φώτης Μουµογιάννης µε Α.Μ 2-01549 τον Απρίλιο 2015 και µε κλίµακα 1:1000,τα οποία αφού θεωρηθούν από την υπηρεσία µας θα αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της πράξης χαρακτηρισµού . 
9.Την υπ΄αριθµ. ∆Υ/4-8-2015 εισήγηση της Ρίζου Ελένης δασολόγου της υπηρεσίας µας, τεκµηριωµένη και µε φωτοερµηνεία αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1960 (αρ. ζευγών 8224-8225 και 9229-9230), και 1985 (αρ. ζευγών: 170343-170344 και170344-170345), τους µε αριθµούς 264-335 και 264-338 ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες ετών λήψεως 1945, και 2007 και τον µε αριθµό 264-338 ορθοφωτοχάρτη έτους 1998 , η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή. 
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Τις εκτάσεις που βρίσκονται στις Τ.Κ Σκουληκαριάς και Βελεντζικού του ∆ήµου Γ.Καραισκάκη Π.Ε Άρτας συνολικού εµβαδού Ε=142769,21τ.µ  ως ∆ασικές εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως ισχύει, υπαγόµενες στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 998/79.
 β)Τις εκτάσεις Ε6, Ε7, Ε9, Ε14, Ε15, Ε16, Ε19, Ε20, Ε22, Ε23, Ε31, Ε32, Ε35β, Ε36β, Ε37, Ε38, Ε39, Ε40, Ε43, Ε44, Ε45, Ε46, Ε47, Ε48, Ε49, Ε50, Ε51, Ε52, Ε53, Ε54, Ε57, Ε58, Ε59,Ε60, Ε62, Ε63, Ε64, Ε65, Ε66, Ε67 ήτοι συνολικού εµβαδού 91680.48τ.µ ως ∆ασικές εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενες στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 998/79 
γ)Τις εκτάσεις Ε4, Ε5, Ε17, Ε18, Ε21, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε33, Ε34, Ε35α, Ε36α ήτοι συνολικού εµβαδού 25004.25 τ.µ, ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενες στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσες στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 και σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου του Ν. 998/79.
 Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισµού αυτού είναι η µορφή των εκτάσεων, η µορφή που είχαν το έτος 1960, η µορφολογία εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία, τα οποία σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν ως εξής:
 1)Oι εκτάσεις αυτές δεν είναι εποικιστικές.
 2) Βρίσκονται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1200µ. έως 1450µ. περίπου . 
3) Έχουν έδαφος αβαθές έως µετρίως βαθύ και κατά θέσεις βαθύ, το οποίο εδράζεται πάνω σε ασβεστόλιθο που αποτελεί το µητρικό πέτρωµα, µε διάφορες κλίσεις, έχουν δε διάφορες εκθέσεις ως προς τον ορίζοντα .
 4) Η βλάστηση που απαντάνται στις ανωτέρω εκτάσεις αποτελείται από άτοµα κέδρου, έλατης και ποώδη βλάστηση από λιβαδικά φυτά . Η ευρύτερη περιοχή είναι δάση και δασικές εκτάσεις.
 5)Οι εκτάσεις αυτές ήταν ανέκαθεν της ίδιας µορφής όπως προκύπτει και από τα ζεύγη αεροφωτογραφιών τους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες ετών λήψεως 1945, και 2007 και τον ορθοφωτοχάρτη έτους 1998 που αναφέρονται ανωτέρω.
 Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εµπράγµατων δικαιωµάτων καθώς µε αυτή δεν θίγονται δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ετέρων ιδιωτών.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει, οι έννοµες συνέπειες αυτής, επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από την Υπηρεσία µας σχετικού πιστοποιητικού περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 998/79 όπως ισχύει . 
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4280/2014(ΦΕΚ Α΄ 159), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014, Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.∆.Α.) Π.Ε Άρτας που έχει έδρα στην Άρτα, από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. 117679/7182/11-12-2014 απόφαση των Αν. Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών(ΦΕΚ Β΄3473). Η παρούσα πράξη µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος να αναρτηθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. 
Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο. Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόµενο µε τοπογραφικό διάγραµµα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί ένα (1) µήνα στον ∆ήµο Γ Καραισκάκη (Τοπικές Κοινότητες Σκουληκαριάς, Βελεντζικού) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
Περίληψη του περιεχοµένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την υπηρεσία µας, να δηµοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή σε µία τοπική και µία εφηµερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης µε πανελλήνια κυκλοφορία µερίµνη της ενδιαφεροµένης εταιρείας η οποία οφείλει να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία τις πράξεις δηµοσιότητας. 
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση Μοναδικού Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α).

 Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ
 Εµµ. Γοργόλης ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Ενδιαφερόµενη BUSINESS ENERGY A.E (δια του αρµόδιου υπαλλήλου για την επίδοση της πράξης µε αποδεικτικό επίδοσης) 

2. ∆ήµος Γ.Καραισκάκη (για την ανάρτηση επί ένα (1) µήνα, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων των Τ.Κ Σκουληκαριάς και Βελεντζικού και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού)
 3. Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Οδός Β. Ηπείρου αριθµός 20 Τ.Κ45444 (∆ια της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών) 
4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ∆οµοκού 5, Τ.Κ.10445 – Αθήνα
 5. Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας-Αυτοτελές Γραφείο Άρτας- Ενταύθα.

Δεύτερη πράξη χαρακτηρισμού έκτασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ
 Ταχ. ∆/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Περιφερειακή οδός :47132 :Ε.Ρίζου :2681022936 :2681026360 ddartas@apdhp-dm.gov.gr

Άρτα 29-6-2015

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
 1. Ενδιαφερό ενη BUSINESS ENERGY A.E (δια του αρμόδιου υπαλλήλου για την επίδοση της πράξης µε αποδεικτικό επίδοσης) 
2. ∆ήμ ος Γ.Καραισκάκη (για την ανάρτηση επί ένα (1) μήνα, µε ευθύνη του ∆ημάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων των Τ.Κ Μεσοπύργου, Σκουληκαριάς, Βελεντζικού, Μεγαλόχαρης, Άνω Καλεντίνης, ∆ιχομοιρίου και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού). 
3. Ιερά μονή Ροβέλιστας
 4. Γενικό Γρα ματέα Αποκεντρω ένης ∆ιοίκησης Οδός Β. Ηπείρου αριθμός 20 Τ.Κ45444 (∆ια της ∆/νσης Συντονισ(ού και Επιθεώρησης ∆ασών) 
5. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ∆ομοκού 5, Τ.Κ.10445 – Αθήνα 6. Περιφερειακή ∆/νση ∆ημ όσιας Περιουσίας-Αυτοτελές Γραφείο Άρτας- Ενταύθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...