Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ.Κ. Κλειδίου (207.000,00€)

Αποτέλεσμα εικόνας για βρυση χελωνας

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ.Κ. Κλειδίου», Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) – Μέτρο 322. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζει την ένταξη της πράξης:
 «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ.Κ. Κλειδίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 322 του Π.Α.Α. 2007-2013.
 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΓΤΑΑ). 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Κωδικός Πράξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) : 949546 Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: 282/8 Κωδικός πράξης ΣΑ:
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Κωδικός Δικαιούχου (από το Ο.Π.Σ.Α.Α.): 
Φυσικό αντικείμενο της Αντικείμενο του έργου είναι η παρέμβαση στο χώρο της Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 4/6 πράξης: 
βρύσης του οικισμού Χελώνας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
 • Δημιουργία πλακοστρωμένης οδού με σκαλιά 
 Πρόσβαση μέσω ειδικής ράμπας για ΑΜΕΑ στο επίπεδο της βρύσης και τοποθέτηση χειρολισθήρα 
 Δημιουργία μικρού θεάτρου τριών διαζωμάτων 
 Δημιουργία ξύλινων τοίχων περίφραξης 
• Τοποθέτηση τραπεζόπαγκων για στάση και αναψυχή
 • Ξύλινη πέργκολα και τοποθέτηση ξύλινης γέφυρας  Κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης και εργασίες αρμολόγησης υφιστάμενων τοίχων
 • Περίφραξη με μεταλλικά κιγκλιδώματα
 • Μικρές εργασίες αντικατάστασης πέτρας στη βρύση
 • ηλεκτροφωτισμός
 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 06.03.2015 έως την 31.12.2015. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 
Δημόσια Δαπάνη της Πράξης Κωδικός Κατηγορίας Δαπανών Δημόσια Δαπάνη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Δαπάνες 168.292,68 (1) 168.292,68(1) Φ.Π.Α. 23% 38.707,32(2) 0,00 (2) 
ΣΥΝΟΛΟ 207.000,00 

(3) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 207.000,00 (ΣΑ=(Α)+(3)) 168.292,68 (ΣΒ=(Β)+(3)) Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Δημόσια και Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 207.000,00 € (από τον παραπάνω πίνακα το ποσό ΣΑ) και επιμερίζεται Ε.Υ.ΕΦ. – Ανταγωνιστικότητα -Μονάδα Β3 - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» 5/6 ως ακολούθως: ΚΩΔ. Πράξης: 2015.. …………… 1: Προϋπολογισμός (σύνολο Α): 207.000,00€. 
Η πίστωση τρέχοντος έτους (2015) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 207.000,00€.
 Η ίδια δαπάνη (Συμμετοχή Δήμου) ανέρχεται σε: 0,00 €
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ - Δ/νση Προγραμματισμού και Γ.Δ. Οργανισμός Πληρωμών: ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...