Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Αιολικό στη θέση "ΓΕΡΑΜΠΗ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ιωάννινα 09-01-2015
Αριθ. πρωτ. : 2335/113
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί
- Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), 
τους πολίτες
( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους
 ( οικείο Δημοτικό
Συμβούλιο, 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν
γραπτές απόψεις , σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, 
που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, επί του περιεχομένου της φακέλου
Μελέτης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων και έναρξη διαδικασίας
διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η
, ως προς τον σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής, και υποκατηγορία Β3,ομάδα 1η
, ως προς τα έργα οδοποιίας) : «Αιολικός
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25 MW, στη θέση
«Γεραμπή», Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, Π. Ε. Άρτας».
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας
είναι η εταιρεία : «BUSINESS ENERGY A.E.».
Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 09-01-2015
και ημερομηνία λήξης αυτής η 27 -02 -2015.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων
των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 10- 01-2015 και
ημερομηνία λήξης αυτής η 20-02 -2015.
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής
Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου .
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών
και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των
πολιτών και φορέων είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο (γρ. : 203 ,Διοικητήριο –
 Ιωάννινα ) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Ηπείρου, www. php.gov.gr/Ενημέρωση/ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις.
Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα « ΗΧΩ ΤΗΣ
ΑΡΤΑΣ » την 10-01- 2015.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...