Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Χαρακτηρισμός εκτάσεων για δύο νέα αιολικά πάρκα στο Γαύρογο

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Άρτας ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων που αφορά δύο αιολικά πάρκα ισχύος 22 και 26 MW στη θέση ΒΩΛΟΣ ( 642.471,5 τ.µ )
και στη θέση ΑΕΤΟΣ ( η ψηλότερη κορυφή του Γαυρόγου 1852 μ ) πάνω από τη Μεγαλόχαρη και το Αστροχώρι.
(982.497,00 τ.µ.)
Οι εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν "ΔΑΣΙΚΕΣ" και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις θα θεωρηθούν Δημόσιες,παρά τους ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας Άνω Καλεντίνης-Ι.Μ Ροβέλιστας-Αστροχωρίου-Βελεντζικού  κ.τ.λ
Τα δύο αιολικά αποτελούν συνέχεια του "ΓΕΡΑΜΠΗ" και είναι βέβαιο ότι ακολουθούν το "ΣΠΑΣΜΕΝΟ" οι "ΠΥΡΓΟΙ" το "ΠΛΑΤΥΒΟΥΝΙ" και άλλα.

ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΩΛΟΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 14 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύουν σήµερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3818/16-2-2010 «Προστασία δασών και 
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις». 
4. Την υπ’ αριθ. 87234/7539/3-9-1997 δ/γή του Υπουργού Γεωργίας «Οδηγίες σχετικά µε 
τον χαρακτηρισµό εκτάσεων». 
5. Την υπ’ αριθ. 109341/3009/12-05-2014 δ/γή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ανάκληση της αριθµ. 
204262/4545/2310-2010 µε θέµα “Οδηγίες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 3 νόµου 998/79, όπως ισχύει”». 
6. Το γεγονός ότι στην περιοχή του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας δεν 
υφίσταται ∆ασικό Κτηµατολόγιο. 
7. Την από 09-05-2014 αίτηση της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. & 
ΣΙΑ – ΒΩΛΟΣ Ε.Ε. για έκδοση πράξης χαρακτηρισµού. 
9. Την από 19 Ιουνίου του 2014 έκθεση αυτοψίας της ∆ασολόγου Ιώβη Αικατερίνας 
υπάλληλο της ∆/νσεως ∆ασών Άρτας από την οποία προκύπτει ότι: 
α) Η προς χαρακτηρισµό έκταση έχει συνολικό εµβαδό 642.471,5 τ.µ., βρίσκεται στη 
θέση «Βώλος» των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ιχοµοιρίου και Βελετζικού, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ηρακλείας, ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
απεικονίζεται στο από Μάιο 2014 και µε κλίµακα 1:5.000 τοπογραφικό διάγραµµα του 
Πολιτικού Μηχανικού Παπαδηµητρίου Λάµπρου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. Η παραπάνω έκταση δεν είναι εποικιστική και συνορεύει: 
Βόρεια: Με δάσος και χορτολιβαδική έκταση. 
Νότια: Με δασική και χορτολιβαδική έκταση. 
Ανατολικά: Με δάσος και χορτολιβαδική έκταση. 
∆υτικά: Με δασική και χορτολιβαδική έκταση. 
β) Η προς χαρακτηρισµό έκταση έχει έδαφος πετρώδες, αβαθές και άγονο, έκθεση ως προς τον 
ορίζοντα που ποικίλει, µε κυρίαρχες τις Β-Β∆ και Ν-ΝΑ εκθέσεις, και έντονο ανάγλυφο µε 
διάφορες κλίσεις. Η έκταση αποτελεί τµήµα της κορυφογραµµής του όρους Βώλου και βρίσκεται 
σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1.090 – 1.464 µ. (κορυφή του Βώλου). 
 γ) Η προς χαρακτηρισµό έκταση ανάλογα µε το χαρακτήρα της χωρίζεται σε τρία τµήµατα: 
i) το τµήµα εµβαδού 196.853,8 τ.µ., που απεικονίζεται µε στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, … Σ13, Σ14, Σ15, 
∆7, ∆6, ∆5, ∆4, ∆3, ∆2, ∆1, Κ1, Κ2, Κ3, Σ1, οι συντεταγµένες των οποίων, σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87, 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σήµερα καλύπτεται από δάσος ελάτης µε βαθµό συγκόµωσης 
που κυµαίνεται από 40-60% και υπόροφο που κυριαρχείται από άρκευθο, µε διάσπαρτα άτοµα 
γαύρου. 

Η έκταση αυτή, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, αποτελεί δάσος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. 
ii) το τµήµα εµβαδού 45.512,6 τ.µ., που απεικονίζεται µε στοιχεία ∆1, ∆2, ∆3, … ∆7, ∆8, ∆9, 
Κ11, Κ12, ∆1, οι συντεταγµένες των οποίων, σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87, φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα, σήµερα καλύπτεται από θαµνώδη βλάστηση που κυριαρχείται από πουρνάρι και άρκευθο 
µε βαθµό συγκόµωσης 30-40%. 


 Α/Α Χ Υ 
 Σ1 262683,5 4345646 
 Σ2 262702,7 4345591,6 
 Σ3 262668,2 4345565,2 
 Σ4 262647 4345554,9 
 Σ5 262614,9 4345544,8 
 Σ6 262579,7 4345539 
 Σ7 262561,3 4345564 
 Σ8 262547,8 4345568,1 
 Σ9 262533,9 4345567,7 
 Σ10 262528,5 4345586,4 
 Σ11 262521,7 4345628,9 
 Σ12 262523,3 4345703,9 
 Σ13 262452,1 4345813,8 
 Σ14 262389,4 4345984 
 Σ15 262352,3 4346081,9 
 ∆7 262318,2 4346200,2 
 ∆6 262292 4346235,5 
 ∆5 262234,6 4346291 
 ∆4 262172 4346375,1 
 ∆3 262102,2 4346437,5 
 ∆2 262033,4 4346523 
 ∆1 261984,1 4346584,2 
 K1 262100 4346673 
 K2 262170 4346594 
 K3 262450 4346308 

 Α/Α Χ Υ 
 ∆1 261984,1 4346584,2 
 ∆2 262033,4 4346523 
 ∆3 262102,2 4346437,5 
 ∆4 262172 4346375,1 
 ∆5 262234,6 4346291 
 ∆6 262292 4346235,5 
 ∆7 262318,2 4346200,2 
 ∆8 262257 4346176,3 
 ∆9 262200,9 4346135,7 
 K11 262148 4346268 
 K12 261912 4346529 Η έκταση αυτή, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, αποτελεί δασική έκταση κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. 
iii) το τµήµα εµβαδού 400.105,1 τ.µ., που απεικονίζεται µε στοιχεία Σ2, Σ3, Σ4, … Σ13, Σ14, 
Σ15, ∆7, ∆8, ∆9, Κ10, Κ9, Κ8, Κ7, Κ6, Κ5, Κ4, Σ2, οι συντεταγµένες των οποίων, σε σύστηµα 
ΕΓΣΑ 87, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, σήµερα καλύπτεται από χαµηλή ποώδη βλάστηση µε 
διάσπαρτα άτοµα ελάτης σε ποσοστό µικρότερο του 10%. 


Η έκταση αυτή, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, αποτελεί δασική έκταση κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, καθώς αποτελεί ασκεπή έκταση που βρίσκεται 
στις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές. 
Στο παρελθόν, όπως προκύπτει από την εξέταση ορθοφωτοχαρτών έτους λήψης 1945, το σύνολο 
της έκτασης που χαρακτηρίζεται είχε την ίδια µορφή. 
δ) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που έχουν περιγραφεί παραπάνω, από πλευράς 
ωφελιµότητας και λειτουργιών που εξυπηρετούν εντάσσονται στην κατηγορία (α) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 καθώς περιλαµβάνονται στην 
προστατευόµενη περιοχή του ∆ικτύου NATURA 2000 «Κοιλάδα Αχελόου και όρη 
Βάλτου» µε κωδικό GR2110006. Από πλευράς θέσεως ως προς τους χώρους ανθρώπινης 
δραστηριότητας δεν εντάσσονται σε καµία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 998/1979. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1. Χαρακτηρίζουµε την έκταση εµβαδού 642.471,5 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση «Βώλος» 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ιχοµοιρίου και Βελετζικού, ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ηρακλείας, ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και απεικονίζεται 
στο από Μάιο 2014 και µε κλίµακα 1:5.000 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού 
Μηχανικού Παπαδηµητρίου Λάµπρου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας ως: 
 Α/Α Χ Υ 
 Σ2 262702,7 4345591,6 
 Σ3 262668,2 4345565,2 
 Σ4 262647 4345554,9 
 Σ5 262614,9 4345544,8 
 Σ6 262579,7 4345539 
 Σ7 262561,3 4345564 
 Σ8 262547,8 4345568,1 
 Σ9 262533,9 4345567,7 
 Σ10 262528,5 4345586,4 
 Σ11 262521,7 4345628,9 
 Σ12 262523,3 4345703,9 
 Σ13 262452,1 4345813,8 
 Σ14 262389,4 4345984 
 Σ15 262352,3 4346081,9 
 ∆7 262318,2 4346200,2 
 ∆8 262257 4346176,3 
 ∆9 262200,9 4346135,7 
 K10 262654 4345002 
 K9 262857 4344788 
 K8 263091 4344694 
 K7 263473 4344688 
 K6 263477 4344917 
 K5 263203 4344917 

 K4 262899 4345035 

i) το τµήµα που απεικονίζεται µε στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, … Σ13, Σ14, Σ15, ∆7, ∆6, ∆5, ∆4, ∆3, ∆2, 
∆1, Κ1, Κ2, Κ3, Σ1, εµβαδού 196.853,8 τ.µ., αποτελεί δάσος κατά την έννοια της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. 
ii) το τµήµα που απεικονίζεται µε στοιχεία ∆1, ∆2, ∆3, … ∆7, ∆8, ∆9, Κ11, Κ12, ∆1 εµβαδού 
45.512,6 τ.µ., αποτελεί δασική έκταση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 998/1979. 
iii) το τµήµα που απεικονίζεται µε στοιχεία Σ2, Σ3, Σ4, … Σ13, Σ14, Σ15, ∆7, ∆8, ∆9, Κ10, Κ9, 
Κ8, Κ7, Κ6, Κ5, Κ4, Σ2, εµβαδού 400.105,1 τ.µ., αποτελεί δασική έκταση κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, καθώς αποτελεί ασκεπή έκταση που βρίσκεται 
στις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές. 
2. Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των ιδιωτών και δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εµπράγµατων δικαιωµάτων. 
3. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον των προβλεπόµενων από τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήµερα, επιτροπών από τον 
Γ.Γ.Α.∆.Η-∆.Μ ως και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο 
συµφέρον, µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από τη δηµοσίευση περίληψης της στον τοπικό 
τύπο ή από την κοινοποίησή της. 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – 45 445 Ιωάννινα 
2. ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. & 
ΣΙΑ ΒΩΛΟΣ Ε.Ε. 
Ακαδηµίας 72 – 106 78 Αθήνα 

Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 


Εµµανουήλ Γοργόλης 
∆ασολόγος 

3. ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη 
47044 Άνω Καλεντίνη 
Για την επί ένα µήνα έκθεσή του στο δηµοτικό 
κατάστηµα και την αποστολή του αντίστοιχου 
αποδεικτικού δηµοσίευσης σε εµάς. 
4. Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
Περιφερειακή οδός Άρτας 56– Τ.Θ. 45 Άρτα 
5. Αναγκαστικό Συνεταιρισµό ∆ιαχείρισης 
∆άσους Άνω Καλεντίνης 
47044 Άνω Καλεντίνη 

6. Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο

ΑΔΑ: Ω5ΠΟΟΡ1Γ-ΥΝΖ


ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΚΟΡΥΦΗ) ΑΕΤΟΣ

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 14 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύουν σήµερα. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3818/16-2-2010 «Προστασία δασών και 
δασικών εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις». 
4. Την υπ’ αριθ. 87234/7539/3-9-1997 δ/γή του Υπουργού Γεωργίας «Οδηγίες σχετικά µε 
τον χαρακτηρισµό εκτάσεων». 
5. Την υπ’ αριθ. 109341/3009/12-05-2014 δ/γή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ανάκληση της αριθµ. 
204262/4545/2310-2010 µε θέµα “Οδηγίες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 3 νόµου 998/79, όπως ισχύει”». 
6. Το γεγονός ότι στην περιοχή του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας δεν 
υφίσταται ∆ασικό Κτηµατολόγιο. 
7. Την από 09-05-2014 αίτηση της εταιρείας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. & 
ΣΙΑ – ΑΕΤΟΣ Ε.Ε. για έκδοση πράξης χαρακτηρισµού. 
9. Την από 19 Ιουνίου του 2014 έκθεση αυτοψίας της ∆ασολόγου Ιώβη Αικατερίνας 
υπάλληλο της ∆/νσεως ∆ασών Άρτας από την οποία προκύπτει ότι: 
α) Η προς χαρακτηρισµό έκταση έχει συνολικό εµβαδό 982.497,00 τ.µ., βρίσκεται στη 
θέση «Αετός» των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ιχοµοιρίου και Μεγαλόχαρης, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ηρακλείας και Τετραφυλίας, ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας και απεικονίζεται στο από Νοέµβριο 2012 και µε κλίµακα 1:5.000 
τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Παπαδηµητρίου Λάµπρου, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µε στοιχεία 1, 2, 3, … 12, 13, 14, 1, οι 
συντεταγµένες των οποίων σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Χ Υ Α/Α Χ Υ 
1 265506 4347872 8 264266 4346941 
2 265659 4347378 9 264498 4347017 
3 265671 4346826 10 264766 4346406 
4 265356 4346161 11 265078 4346076 
5 265361 4345536 12 265432 4347051 
6 264887 4345886 13 265223 4347928 
7 264499 4346344 14 265477 4347986 Η παραπάνω έκταση δεν είναι εποικιστική και συνορεύει: 
Βόρεια: Με χορτολιβαδική έκταση. 
Νότια: Με χορτολιβαδική έκταση και δάσος. 
Ανατολικά: Με χορτολιβαδική έκταση. 
∆υτικά: Με χορτολιβαδική έκταση και δάσος. 
β) Η προς χαρακτηρισµό έκταση έχει έδαφος πετρώδες, αβαθές και άγονο, έκθεση ως 
προς τον ορίζοντα που ποικίλει και διάφορες κλίσεις. Η έκταση αποτελεί τµήµα των 
ασκεπών κορυφών του όρους Αετού και βρίσκεται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 1.600 – 
1.852 µ. (κορυφή του Αετού). Η ευρύτερη περιοχή περιλαµβάνεται στον ορεινό όγκο του 
Αετού, που συγκροτείται από πλαγιές µε έντονες κλίσεις και φαινόµενα διάβρωσης, 
κυρίως στα Ν∆ και ΝΑ και καλύπτεται από ποώδη χαµηλή βλάστηση µε διάσπαρτα άτοµα 
ελάτης, ενώ σηµαντική είναι και η παρουσία βραχωδών εξάρσεων µε απουσία βλάστησης. 
Στα Ν∆ του όρους φύεται συστάδα ελάτης που συνορεύει µε την προς χαρακτηρισµό έκταση. 
γ) Η προς χαρακτηρισµό έκταση σήµερα καλύπτεται από χορτολιβαδική βλάστηση που 
ανήκει στην ανωδασική ζώνη, καθώς και από βραχώδεις εξάρσεις. Στο παρελθόν, όπως 
προκύπτει από την εξέταση ορθοφωτοχαρτών έτους λήψης 1945, η έκταση είχε την ίδια 
µορφή. 
δ) Η έκταση αυτή, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω, αποτελεί δασική έκταση κατά την 
έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, καθώς αποτελεί ασκεπή 
έκταση που βρίσκεται στις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές. 
Από πλευράς ωφελιµότητας και λειτουργιών που εξυπηρετεί εντάσσεται στην κατηγορία 
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 καθώς περιλαµβάνεται στην 
προστατευόµενη περιοχή του ∆ικτύου NATURA 2000 «Κοιλάδα Αχελόου και όρη 
Βάλτου» µε κωδικό GR2110006. Από πλευράς θέσεως ως προς τους χώρους ανθρώπινης 
δραστηριότητας δεν εντάσσεται σε καµία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 998/1979. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

1. Χαρακτηρίζουµε την έκταση εµβαδού 982.497,00 τ.µ., που βρίσκεται στη θέση 
«Αετός» των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ιχοµοιρίου και Μεγαλόχαρης, ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ηρακλείας και Τετραφυλίας, ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη, Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας και απεικονίζεται µε στοιχεία 1, 2, 3, … 12, 13, 14, 1, στο από Νοέµβριο 
2012 και µε κλίµακα 1:5.000 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού 
Παπαδηµητρίου Λάµπρου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ως 
δασική έκταση κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, 
όπως ισχύει σήµερα. 
2. Με την πράξη αυτή δεν θίγονται εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή των ιδιωτών 
και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εµπράγµατων δικαιωµάτων. 
3. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον των προβλεπόµενων από τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήµερα, επιτροπών από τον 
Γ.Γ.Α.∆.Η-∆.Μ ως και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο 
συµφέρον, µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από τη δηµοσίευση περίληψης της στον τοπικό 
τύπο ή από την κοινοποίησή της. 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 


Εµµανουήλ Γοργόλης 
∆ασολόγος


Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: «Το δασαρχείο δεν ζητά από τις εταιρείες προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας της έκτασης ούτε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών».
 «Οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να αιτηθεί τον χαρακτηρισμό οποιασδήποτε έκτασης, οπουδήποτε, ανεξαρτήτως σε ποιον ανήκει». Το δασαρχείο... επιλαμβάνεται μόνο για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής σε δασική ή μη χωρίς να υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας, επισημαίνει το Παγκρήτιο Δίκτυο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
«Μετά την πάροδο των 60 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού και αν δεν έχουν γίνει εμπρόθεσμα οι σχετικές αντιρρήσεις (ενστάσεις) στο δασαρχείο, η πράξη αντιμετωπίζεται ως τελεσίδικη από τη διοίκηση. Αν ο ιδιοκτήτης μάθει ότι υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού στην περιουσία του μετά από ένα χρόνο (για παράδειγμα) μπορεί να προσφύγει στην επιτροπή δασικών αμφισβητήσεων».
Το απόλυτο «ασφαλές νομικό βήμα, όμως, είναι ο ιδιοκτήτης να καταθέσει τις αντιρρήσεις του (ενστάσεις) για τον χαρακτηρισμό που γίνεται στην περιουσία του εντός τις προθεσμίας των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση στη Διαύγεια
(http://et.diavgeia.gov.gr/) ή έστω της ανάρτησής του στο δημαρχείο».
Εφόσον μια περιοχή χαρακτηριστεί δασική, γίνεται η διαχείρισή της  ως δημόσιας περιουσίας και το κράτος τη μισθώνει έναντι ευτελούς αντιτίμου («αντάλλαγμα του μελισσοκόμου» λέγεται) που ισχύει από το 2006. Ητοι: 50 ευρώ το στρέμμα ετησίως ή 1.000 ευρώ την εικοσαετία εφάπαξ, στις εταιρείες για έργα ΑΠΕ, αφού με το νόμο 2941/2001 επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε δάση και δασικές εκτάσεις και κρίθηκε ότι είναι «δημόσιας ωφέλειας». Συμπεριελήφθησαν στη δασική νομοθεσία ως ισότιμων στρατιωτικών έργων.
Οπως μας υπενθυμίζει το δίκτυο, «αν μια περιοχή χαρακτηριστεί γεωργική, δεν αμφισβητείται από το κράτος το ιδιοκτησιακό καθεστώς της».

Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας δεν θεσπίζεται το τεκμήριο κυριότητας για το Δημόσιο (στο άρθρο ν. 998/79). Αυτό σημαίνει: Το κράτος και ο ιδιώτης πρέπει να αποδείξουν την κυριότητα της δασικής έκτασης. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια και αφού (κατ)έχουν τα νόμιμα μεταγραμμένα συμβόλαια να δικαιωθούν ως προς την κυριότητα της έκτασης. Και όχι ως προς το δασικό χαρακτήρα, που παραμένει (ιδιωτικό δάσος ίσον δασική έκταση). Εδώ χρειάζονται πολύ ισχυροί τίτλοι.
Ωστόσο, η πράξη χαρακτηρισμού «ακόμα και μετά τη νόμιμη δημοσιοποίησή της, έχει το τεκμήριο νομιμότητας -γεγονός που σημαίνει ότι συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ΑΠΕ ασχέτως αν υποβληθούν ενστάσεις από τους  ιδιοκτήτες και ανεξαρτήτως από την οποιαδήποτε έκβαση αυτών των αντιρρήσεων».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...